ikona pliku rtf

bezpieczeństwo studenta na uczelni notatki

bezpieczeństwo


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.92 kB.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z 5 lipca 2007 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
Dz.U. nr 128, poz. 897
Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
nr 164, poz. 1365, ze zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rektor jest obowiązany do organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy dla osob objętych obowiązkowym szkoleniem zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 oraz z 2005 r.
nr 116, poz. 972).
§ 2. 1. Rektor jest rownież obowiązany do organizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla wszystkich studentów
rozpoczynających naukę w uczelni.
2. Szkolenia powinny być realizowane w ramach zajęć dydaktycznych w formie wykładów,
ćwiczeń lub seminariów. Udział w szkoleniu prowadzący potwierdza zaliczeniem.
3. Program szkolenia powinien uwzględniać wybrane zagadnienia prawne, informacje
o zagrożeniach dla życia i zdrowia, ochronie przed nimi oraz postępowaniu w przypadku
wystąpienia tych zagrożeń, w tym udzielania pierwszej pomocy.
4. Szczegółowy zakres i program szkolenia dla studentów oraz maksymalną wielkość grup
szkoleniowych ustala rektor w zależności od specyfiki podstawowej jednostki organizacyjnej
uczelni.
5. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny prowadzić osoby posiadające
zasob wiedzy i doświadczenie zawodowe w dziedzinie odpowiadającej tematyce szkolenia.
§ 3. 1. Rektor jest obowiązany zaopatrzyć pracownikow w niezbędne środki ochrony
indywidualnej, odzież i obuwie robocze w zależności od rodzaju zajęć i specyfiki
poszczególnych kierunkow studiów.
2. Rektor jest obowiązany zapewnić studentom niezbędne środki ochrony indywidualnej
w zależności od rodzaju zajęć i specyfiki poszcz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.92 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!