plik docx

Rodzaje działań prewencyjnych

Rodzaje działań prewencyjnych

Rodzaje działań prewencyjnych

W praktyce można zastosować różne strategie zapobiegania zaburzeniom i negatywnym zjawiskom zdrowotnym. Prewencja może zmierzać do zmniejszania lub usuwania czynników ryzyka, poprzez minimalizowanie zagrożeń sytuacyjnych i środowiskowych, np. przez zmianę ryzykownych zachowań antyzdrowotnych i unikanie kontaktu z grupami ryzyka. Dla określenia oddziaływań na czynniki ryzyka przyjęto nazwę

plik rtf

bezpieczeństwo studenta na uczelni

bezpieczeństwo
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach Dz.U. nr 128, poz. 897 Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, ze zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rektor jest obowiązany do organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osob objętych obowiązkowym szkoleniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra...

plik rtf

bezpieczeństwo studenta na uczelni

bezpieczeństwo studenta na uczelni.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach Dz.U. nr 128, poz. 897 Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, ze zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rektor jest obowiązany do organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osob objętych obowiązkowym szkoleniem zgodnie z roz...

plik txt

ściąga teoria wychowania

ściąga na kolokwium
W zaborze pruskim trwa³a germanizacja. W 1885r. odby³y siê rugi pruskie (wysiedlenie osób przyby³ych z innych zaborów), a w 1904r. zosta³ wprowadzony zakaz budowy gospodarstw rolnych (s³awetny bunt Drzyma³y). w tym zaborze by³y te¿ liczne przeœladowania i bunt dzieci we Wrzeœni(1901r.), które sprzeciwi³y siê nauczaniu religii po niemiecku. Ogólnie wraz z zaborem rosyjskim by³y to najgorsze zabory. Zabór pruski by³ niew¹tpliwie jednym z najgorszysz zaborów Polk...

plik doc

ochrona własności TEST

ZESTAW PYTAŃ Z OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest: a) działalność o indywidualnym charakterze b) każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze c) każda działalność twórcza .....
Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest:       działalność o indywidualnym charakterze       każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze     &n...

plik doc

pedagogika

notatka
Zagadnienia do egzaminu Przedmiot: Metodologia badań społecznych       Metodologia badań społecznych – charakterystyka, znaczenie. Metodologia nauk – metonauka, wiedza na temat tego, jak powinno się przeprowadzać badania.  system jasno określonych reguł i procedur, do których odwołują się badania będące podstawą ewaluacji wiedzy. Metodologia nauk pedagogicznych – nauka o metodach działalności naukowej obejmująca sposoby przygotowania i prowadzenia badań peda...

plik docx

piel. neurologiczne alzheimer i parkinson

opis chorów

Alzheimer i Parkinson piel. neurologiczne

alzheimer

  1. Polega na zwyrodnieniu tkanki mózgowe  która powoduje zanik komórek nerwowych
  2. Jest jednym z e schorzeń otępiennych obj: chory przestaje się interesować otoczeniem traci pamięć poczucie czasu i miejsca
  3. Obj o dużym stopniu sa podobne do obj miażdżycy tętnic mózgowych za wsz...