plik docx

Bezpieczeństwo państwa, dr Grzegorz Kwaśniak, PWSZ Nysa

T1. Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w I poł XXw. www.geopolityka.org.pl Geopolityka – dziedzina nauki zajmująca się badaniem wpływu środowiska geograficznego (rzeźba, pokrycie terenu oraz klimat) na zachowania polityczne narodu Geostrategia - dziedzina nauki zajmująca się badaniem wpływu środowiska geograficznego na zachowania polityczne narodów w procesie realizacji ich interesów narodowych przy użyciu siły NAJWAŻNIEJSZE KONCEPCJE GEOPOLITYCZNE POLSKI OKRESU MIĘD...

plik docx

Psychologia i socjologia, dr Iwanek, I semestr bez. wew.

05.10.2010 Bibliografia: 1) Jan Strejlau- Psychologia, podręcznik akademicki 3 tomy, Podstawy Psychologii 2) Zimbardo- Psychologia i życie PWN 2004 r. Warszawa 3) Tomaszewski T.- Podręcznik, Główne idee współczesnej psychologii 4) Abraham Maslow- W stronę psychologii istnienia; PAX W-wa 1986 r. 5) Łukaszewski Wiesław- Osobowość. Struktura i funkcje regulacyjne. W-wa 1974 r. Psychologia od grek. Psycho- dusza, logos- słowo; myśl, rozumowanie, nauka empiryczna (badawcza) zajmująca się badan...

plik doc

Podstawy Bezpieczeństwa Międzynarodowego - wykłady


Podstawy Bezpieczeństwa Międzynarodowego – wykłady Temat I: Ekologia i zmiany klimatyczne jako czynniki destabilizujące bezpieczeństwo międzynarodowe. Jedynym sposób który jest możliwy aby skutecznie walczyć z coraz bardziej pogłębiającym się procesem zmian klimatycznych jest globalna współpraca w tej kwestii. Problemy ekologiczne są problemami natury transnarodowymi ponieważ, swoim zasięgiem potrafią obejmować obszar wykraczający poza granice państwa na którego obszarze kataklizm...

plik doc

Robert Białoskórski - wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku


Robert Białoskórski Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku Moje opracowanie Rozdział I Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Definicja bezpieczeństwa Termin „bezpieczeństwo” pochodzi z łacińskiego słowa sine cura oznacza stan „niezagrożeni, spokoju, pewności”. W spółczesnym globalnym społeczeństwie odnosi się on do jednostek i całych społeczności. Ma podmiotowy charakter (człowiek, grupa społeczna, państwo, system międzynarodowy). Określa sytuację wynikającą z braku zagroż...

plik pdf

Karta charakterystyki Anilina


Ka rt a ch a rakt e ryst yki su bstanc ji n iebe zpi ec znej - anil ina Stan prawny na dzień: Data utworzenia: Data aktualizacji: 05/12/07 04/08/01 05/12/07 1. Identyfikacja substancji / preparatu Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Nazwa produktu: Nr katalogowy: Przeznaczenie / zastosowanie: Przedsiębiorstwo: Anilina cz.d.a. – 111458308, cz. – 421458307 odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez Numer telefonu alarmowego: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul...

plik pdf

Ustawa o pożarnictwie


©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 181, poz. 1291, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 163, poz. 1015, z 2009 r. Nr 18, poz. 97. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Powołuje się Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi...

plik doc

Źródła energii odnawialnej UE


Źródła energii odnawialnej UE Ogólna charakterystyka       20% energii wykorzystywanej w UE ma pochodzenie ze źródeł odnawialnych       4,6% udziału polski       Wzrost cen energii spoza UE stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i konkurencyjność unijnego przemysłu       Kierowanie się wspólnymi celami w polityce energii odnawialnej państw Unii Europejskiej Odnawialne źródła energii       Coraz częściej wyko...

plik doc

Zagadnienia na zaliczenie przedmiotu podstawy bezpieczeństwa międzynar


Zagadnienia na zaliczenie przedmiotu podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego 1. Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego Najważniejszą rzeczą w pojęciu dotyczącym bezpieczeństwa międzynarodowego jest kwestia zaspokojenia potrzeb i interesów życia międzynarodowego. Realizuje się w środowisku międzynarodowym, należy pamiętać że nie odnosi się tylko do jednego państwa, lecz do całego systemu. Ogólnie cały termin możemy wyróżnić na trzy podgrupy podmiotowe, przedmiotowe i funkcjonalne. Jest...