ikona pliku docx

bezpieczenstwo notatki

bezp


  75 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 75
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29,19 kB.


  1.  Przedstaw i opisz definicję bezpieczeństwa narodowego

Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.

  1.  Opisz wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa

prawne, ekonomiczne i polityczne, społeczne

  1.  Opisz gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa

Bezpieczeństwo ekonomiczne  w swoim zakresie podmiotowym dotyczy głównie rozwoju krajowego systemu gospodarczego, wykorzystanie zasobów naturalnych w tym przede wszystkim surowcowym zgodnie z ich potencjałem, przeciwstawianie się ingerencji podmiotów zewnętrznych przy jednoczesnym rozwijaniu wielostronnych relacji integracyjnych w zakresie gospodarczym. Opiera się tym samym na zapewnieniu pewności istnienia i wyeliminowaniu elementów zagrażających egzystencjalnym interesom państwa. Zakres przedmiotowy opiera się głównie na środkach i mechanizmach jakie państwo podejmuje w celu realizacji swej racji stanu w szerszym kontekście. W tym aspekcie można powiedzieć że bezpieczeństwo wyraża się bilansem potrzeb i możliwości ich zaspokojenia. Idąc dalej tym tokiem rozumowania uwaga zostaje zwrócona na takie aspekty bezpieczeństwa jak: kategorie żywnościowe, kredytowo płatnicze, technologiczne, socjalne, ekologiczne, związane z szerszą aktywnością państwa.

Bezpieczeństwo ekonomiczne zewnętrzne ujęte w postaci definicji negatywnej opierać się będzie na odparciu zagrożeń zewnętrznych w tym ingerencji państw trzecich, w ujęciu pozytywnym będzie natomiast oznaczało wykorzystanie możliwych współzależności w celu jak najpełniejszego rozwoju gospodarczego.  W kontekście wewnętrznym opiera się na zapewnieniu stabilności systemu gospodarczego, struktury podmiotowej i przedmiotowej gospodarki, PKB, inflacji, mechanizmów gospodarowania.

  1.  Opisz istotę bezpieczeństwa środowiska

Środowisko bezpieczeństwa to innymi słowy wszelkie, zewnętrzne i wewnętrzne, militarne i niemilitarne (polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, informacyjne itp.) warunki bezpieczeństwa, warunki realizacji interesów danego podmiotu w dziedzinie bezpieczeństwa i osiągania ustalonych przezeń celów w tym zakresie. Charakteryzowane mogą być najpełniej przy pomocy czterech podstawowych kategorii, jakimi są: szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia.

  1.  Opisz współczesne środowisko bezpieczeństwa skutki globalizacji i rozpadu świata dwubiegunowego

Globalizacja  ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państwspołeczeństwgospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Geneza tego procesu lokowana jest w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku, a rozpatrywany w nauce jest on dopiero od lat 80. XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku wieku XIX. Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie. Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka  oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności kulturowej.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa globalizacja prowadzi do rozprzestrzeniania zjawisk zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych. Tworzy sprzyjające warunki do przeciwstawiania się jednym zagrożeniom, ale równocześnie rozsiewa po świecie często dotychczas tylko lokalne zagrożenia i rodzi zupełnie nowe. Globalizacja zmienia środowisko bezpieczeństwa, ale nie eliminuje z niego zagrożeń sporów, konfliktów, kryzysów. Nadaje im jedynie nową jakość, inny charakter.

Globalizacja niewątpliwie zmniejsza groźbę klasycznych konfliktów międzypaństwowych i to zarówno w ich najbardziej dramatycznym wymiarze, jakim są konflikty zbrojne, jak i w wymiarze pozazbrojnym (ekonomicznym, politycznym, ideologicznym itp.). Zmniejsza przede wszystkim prawdopodobieństwo wojny globalnej, światowej. Wzajemne powiązania i relacje między państwami, a zwłaszcza relacje i powiązania ponadpaństwowe, pozarządowe, transnarodowe czynią taki sposób rozwiązywania ewentualnych sprzeczności nieracjonalnym i nieefektywnym. W sumie globalizacja chociaż bynajmniej nie eliminuje (przynajmniej do tej pory nie wyeliminowała) groźby wojen międzypaństwowych, to wyraźnie redukuje ich prawdopodobieństwo.

Rozpad świata dwubiegunowego

Zmagania zimnowojenne zakończyły się upadkiem komunizmu i rozpadem świata dwubiegunowego. Odeszło zdecydowanie na dalszy plan niebezpieczeństwo wojny globalnej. Ale świat bynajmniej nie stał się przez to bezpieczniejszy. Niemal natychmiast pojawiły się bowiem nowe, inne zagrożenia (okazało się, że także środowisko bezpieczeństwa „nie znosi próżni”). Miejsce groźby wielkiej wojny powszechnej zajęły konflikty i kryzysy oraz zagrożenia o bardzo zmiennym i zróżnicowanym charakterze wybuchające i trwające niemal bez przerwy w różnych miejscach globu. Powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ międzynarodowy zespół ekspertów wysokiego szczebla wymienia następujący katalog głównych współcześnie zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego: zagrożenia ekonomiczne i społeczne, w tym ubóstwo, choroby zakaźne, zniszczenia środowiska; konflikty między państwami; konflikty wewnętrzne, w tym wojny domowe, ludobójstwo i inne okrucieństwa na dużą skalę; broń nuklearna, radiologiczna, chemiczna i biologiczna; terroryzm; zorganizowana przestępczość międzynarodowa. Dość powszechnie za najgroźniejsze wśród nich uznaje się terroryzm międzynarodowy oraz broń masowego rażenia.

  1.  Omów istotę terroryzmu mię...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29,19 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!