ikona pliku docx

Bank pytań egzamin teoretyczny pielęgniarstwo notatki

Jak wyżej, nic więcej nie mam do dodania :P


ocena: 4.0, 7
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 118.30 kB.


Bank pytań do egzaminu dyplomowego teoretycznego
dla kierunku Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo neonatologiczne (pielęgniarstwo pediatryczne)
1. W jakiej pozycji należy układać niemowlę do snu?
A. na boku
B. na brzuchu
C. na plecach
D. dowolnie
2. Karmienie zdrowego, donoszonego noworodka należy rozpocząć?
A. zaraz po urodzeniu
B. 2 godziny po urodzeniu
C. po podaniu witaminy K
D. czas nie ma znaczenia
3. W ocenie noworodka według skali Apgar nie uwzględniamy?
A. akcji serca
B. zabarwienia skóry
C. ciśnienia krwi
D. napięcia mięśniowego
4. U noworodka wykonuje się badania przesiewowe w kierunku
A. hipotyreozy, fenyloketonurii, mukowiscydozy
B. tylko fenyloketonurii
C. tylko mukowiscydozy
D. galaktozemii, fenyloketonurii, hipotyreozy
5. Czy noworodek odczuwa ból?
A. nie
B. tak
C. tak, ale tylko donoszony
D. tak, ale tylko niedojrzały
6. Najczęstszą drogą szerzenia się zakażeń szpitalnych w oddziale noworodkowym jest:
A. droga powietrzna
B. poprzez krew, płyny infuzyjne
C. poprzez ręce personelu
D. poprzez zanieczyszczony sprzęt
7. Noworodek przedwcześnie urodzony (wcześniak) to noworodek:
A. urodzony z masą ciała poniżej 2500g
B. urodzony przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży
C. urodzony przed 40 tygodniem ciąży
D. urodzony z masą poniżej 2000g
8. W pierwszej dobie po urodzeniu zdrowego noworodka szczepimy przeciwko:
A. żółtaczce typu C i gruźlicy
B. żółtaczce typu B i tężcowi
C. żółtaczce typu B i gruźlicy
D. gruźlicy i krztuścowi
9. Jaka powinna być optymalna temperatura w pomieszczeniu, gdzie przebywa
noworodek donoszony?
A. 21o C
B. 25 oC
C. 28 oC
D. 17 oC
10. Jaka punktacja w skali Apgar określa dobry stan noworodka?
A. 10 pkt
B. 7-10 pkt
C. 8-10 pkt
D. 9-10 pkt
Pielęgniarstwo pediatryczne
1. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, test przesiewowy jest:
A. wstępną identyfikacją nierozpoznanych dotychczas chorób, zaburzeń lub wad, przez
zastosowanie testów i innych szybkich metod badania
B. postępowaniem diagnostycznym w stosunku do osób z dodatnimi wynikami, w celu
potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń
C. leczeniem lub innym działaniem naprawczym w stosunku do osób z potwierdzonym
rozpoznaniem zaburzenia
D. podstawowym badaniem, które wykonujemy w przypadku podejrzenia chorób
alergicznych u niemowląt i małych dzieci
2. Najczęstszą przyczyną występowania drgawek u niemowląt jest:
A. gwałtowne narastanie gorączki
B. zaburzenia wodno-elektrolitowe
C. ostry stan alergiczny
D. czynniki zakaźno-toksyczne
3. 5-letni chłopiec został przyjęty w oddział z niepokojem i dusznością o średnim
stopniu nasilenia. W celu oceny nasilenia duszności pielęgniarka powinna:
A. rozpoznać rodzaj duszności
B. kontrolować stan świadomości
C. monitorować oddech, tętno, RR, saturację
D. sprawdzić szczytową pojemność wydechową
4. Główne działania pielęgniarki zmniejszające niepokój u dziecka w trakcie
hospitalizacji to:
A. zapewnienie matce warunków do pozostania z dzieckiem
B. szybkie wprowadzenie farmakoterapii
C. zapewnienie stałej obecności pielęgniarki przy dziecku
D. zalecenie konsultacji psychologa dziecięcego
5. Do niefarmakologicznych działań pielęgniarki łagodzących dolegliwości podczas
napadu astmatycznego u dzieci nie należy:
A. ułożenie chorego dziecka w pozycji ułatwiającej oddychanie
B. zniwelowanie lęku i ograniczenie czynników stresogennych
C. ustanowienie na sali korzystnego mikroklimatu 18 - 20.C
D. intensywnie prowadzona rehabilitacja oddechowa
6. Zakres świadczeń profilaktycznych wykonywanych przez pielęgniarkę u dziecka nie obejmuje:
A. orientacyjnego wykrywania zaburzeń statyki ciała
B. orientacyjnego badania słuchu i rozwoju psychoruchowego
C. oceny wielkości ciemiączka i określenia wieku zębowego
D. wykrywania zaburzeń rozwoju fizycznego
7. Która z poniższych, nie należy do metod oceny rozwoju dziecka:
A. pomiar antropometryczny
B. badanie auksologiczne
C. siatki centylowe
D. metoda punktowa
8. Niefarmakologiczne metody obniżania podwyższonej temperatury ciała u dziecka to:
A. kąpiel chłodząca
B. podanie chłodnego napoju
C. podanie preparatu paracetamolu
D. odp. A i B prawidłowe
9. Czynnikiem mogącym nasilać objawy AZS nie jest :
A. niska temperatura
B. suche powietrze
C. obfite pocenie się
D. nawilżanie skóry
10. Do gabinetu zabiegowego zgłasza się matka z 4- letnim dzieckiem. Jakie działania
pielęgniarki zmniejszają niepokój dziecka?:
A. zachowanie milczenia
B. podanie przytulanki
C. obecność matki
D. odp. B i C prawidłowe
11. Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka powinna obejmować:
A. rozwój motoryki dużej
B. rozwój motoryki małej
C. rozwój poznawczy
D. wszystkie odp. prawidłowe
12. W odniesieniu do dzieci, najczęściej uczulające pokarmy to:
A. mleko krowie
B. jaja kurze
C. owoce cytrusowe
D. wszystkie wymienione

13. Pielęgniarka przygotowując rodzinę dziecka przewlekle chorego do opieki nad nim
szczególny nacisk będzie kładła na umiejętności:
A. opiekuńczo – pielęgnacyjne
B. wychowawczo – terapeutyczne
C. leczniczo – usprawniające
D. wszystkie odp. prawidłowe
14. Przeciwwskazaniem do punkcji lędźwiowej jest:
A. wzmożone ciśnienie śródczaszkowe
B. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
C. podejrzenie stwardnienia rozsianego
D. podejrzenie guza rdzenia kręgowego
15. U 7-letniego chłopca z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych zalecono
wykonanie inhalacji. Należy ją wykonać:
A. minimum 30 min po jedzeniu
B. przed wykonaniem drenażu złożeniowego
C. po natarciu spirytusem i oklepaniu pleców
D. odp. A i B prawidłowe
16. O czym należy poinformować opiekuna dziecka przygotowywanego do badania
endoskopowego:
A. o dopilnowaniu aby dziecko było na czczo przed badaniem
B. o stosowaniu przed badaniem łatwostrawnej diety z wypijaniem dużej ilości płynów
C. o zapewnienia dostępu do żyły obwodowej w celu podania środka uspokajającego
D. odp. A i C są prawidłowe
17. Do funkcji zawodowych pielęgniarki w opiece nad dzieckiem należą:
A. opiekuńcza i wychowawcza
B. lecznicza i rehabilitacyjna
C. promocji zdrowia i profilaktyki
D. odp. A i C są prawidłowe
18. Do metod obrazowania pomocnych w diagnostyce np. nowotworów u dzieci należą:
A. angiografia naczyń
B. biopsja szpiku kostnego
C. tomografia komputerowa
D. odp. A i C są prawidłowe
19. Przeciwwskazaniem do podania leku przeciwbólowego dziecku drogą doustną jest:
A. wymioty
B. zaburzenia połykania
C. zaburzenia wchłaniania
D. wszystkie
20. Mechanizmy obronne ujawniające się u dziecka maltretowanego to:
A. agresja bezpośrednia
B. zachowania cyniczne
C. zamknięcie w sobie
D. wszystkie wymienione
21. Jakie problemy pielęgnacyjne powinno się przewidzieć u 4-letniego dziecka z
rozpoznanym zapaleniem płuc:
A. utrudnione oddychanie, brak apetytu, obrzęk kończyn
B. uporczywy kaszel, gorączka, obniżone ciśnienie tętnicze
C. gorączka, utrudnione oddychanie, uporczywy kaszel
D. przyspieszony oddech, obniżone ciśnienie tętnicze, gorączka
22. Ocena rezultatów opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem powinna być prowadzona
przez:
A. samą pielęgniarkę
B. pielęgniarkę i lekarza z udziałem rodziny
C. pielęgniarkę z udziałem pacjenta i rodziny
D. osoby nadzorujące
23. Przeciwwskazaniem do wykonania drenażu ułożeniowego nie jest:
A. uraz głowy
B. ropniak opłucnej
C. złamanie żebra
D. mukowiscydozy
24. W zachowaniu dzieci hospitalizowanych bez rodzica, wyróżnia się następujące fazy
przystosowania do szpitala:
A. faza protestu, rozpaczy i wyparcia
B. faza protestu, rozpaczy i akceptacji
C. faza gniewu, lęku, przygnębienia
D. faza lęku, adaptacji, nadziei
25. Źródłem zakażenia w pracy pielęgniarki nie jest:
A. płyn mózgowo- rdzeniowy
B. mleko kobiece
C. krwiste wymioty
D. mocz bez domieszki krwi
26. Podstawowym sposobem oceny rozwoju somatycznego (fizycznego) dziecka jest:
A. pomiar masy ciała i ciśnienia tętniczego krwi
B. pomiar wzrostu, oddechu i temperatury ciała
C. jednoczesny pomiar masy ciała i wzrostu
D. jednoczesny pomiar wzrostu i wskaźnika BMI.
27. Niemowlę 11-miesięczne w rozwoju somatycznym charakteryzuje:
A. podwojenie masy urodzeniowej
B. potrojenie masy urodzeniowej
C. ustabilizowanie się masy ciała
D. fizjologiczny spadek masy ciała
28. Umiejętność stawiania kroków u rocznego dziecka jest wyrazem rozwoju w zakresie:
A. motoryki dużej
B. motoryki małej
C. ogólnej ruchliwości i zabaw
D. sprawności manipulacyjnych
29. W nawadnianiu doustnym u dziecka z biegunką należy stosować:
A. soki owocowe
B. mocną herbatę
C. doustny płyn nawadniający
D. coca- colę lub /i probiotyk
30. Jakie podstawowe metody wykorzystuje pielęgniarka w badaniu fizykalnym?
A. wywiad, opukiw...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 118.30 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!