ikona pliku pdf

Badanie fizykalne-ogólne wytyczne notatki

ogólne wytyczne do badania fizykalnego pielęgniarskiego


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 48.53 kB.


BADANIE FIZYKALNE Na badanie lekarskie składają się: - badanie podmiotowe = wywiad, czyli anamneza - badanie przedmiotowe, na które składa się badanie fizyczne chorego i badania dodatkowe ( radiologiczne, chemiczne, histopatologiczne ). Objawy podmiotowe, czyli subiektywne są to podane podczas zbierania wywiadów objawy odczuwane przez chorych np: bóle głowy, osłabienie itp. Objawy przedmiotowe, czyli obiektywne są to objawy, które znajduje lekarz podczas badania chorych. Stwierdza się je głównie oglądaniem, badaniem palpacyjnym, osłuchiwaniem. Przez termin w y w i a d y rozumie się zebrane przez lekarza w rozmowie z pacjentem lub z jego otoczeniem wypowiedzi ( informacje ) dotyczące obecnej choroby, osoby chorego i jego rodziny. „ Człowiek znajdzie ulgę w cierpieniu, jeśli moŜe przed kimkolwiek wypowiedzieć swoje dolegliwości. Lekarze powinni o tym pamiętać i nie niecierpliwić się długim nieraz opowiadaniem chorych. Jest to fakt dawno zauwaŜony, Ŝe ból i cierpienie zmniejszają się przez płacz i mowę. Cierpliwe i umiejętne zbieranie anamnezy stanowi niekiedy o całym powodzeniu lekarza.” W. Biegański Są choroby, które rozpoznaje się przede wszystkim na podstawie zebranego wywiadu. Przykładem są: dusznica bolesna, kamica Ŝółciowa, wrzód Ŝołądka i dwunastnicy, nerwice i inne. Lekarz od pierwszej chwili powinien starać się nawiązać nić sympatii z pacjentem i pozyskać jego zaufanie. Ośmiela to chorego do wypowiedzenia wszystkich swoich myśli. Wywiad powinien lekarz zbierać osobiście. Powinno się pamiętać o tym, Ŝe czynnik emocjonalny, psychiczny odgrywa duŜą rolę w sposobie podawania dolegliwości i w ich subiektywnej ocenie. Baczna obserwacja chorego w czasie rozmowy, jego zachowanie się i wysławianie słuŜy do wyrobienia sądu o charakterze, osobowości badanego. Trudności zbierania wywiadów nieraz są związane ze świadomym lub bezwiednym wprowadzaniem lekarza w błąd. Niektórzy pacjenci, np: chcący uzyskać rentę udają chorobę ( s y m u l a c j a ) lub świadomie wyolbrzymiają swe dolegliwości ( a g r a w a c j a ). Czasami spotykamy się z zatajaniem objawów choroby ( d y s y m u l a c j a ). Sztuki zbierania wywiadów nie moŜna nauczyć się tylko z podręczników. Konieczne jest równieŜ własne doświadczenie, zdobyte w bezpośrednim kontakcie z chorymi i korzystanie z uwag starszych kolegów. Niezbędne jest
1
takŜe opanowanie podstaw psychologii. W razie nieprzytomności lub cięŜkiego stanu chorego powinno się uzyskać informacje od jego rodziny lub otoczenia. Dotyczy to równieŜ małych dzieci. Lekarz nie powinien niczego sugerować choremu podczas zbierania wywiadu. Powinien zbierać go powaŜnie, cierpliwie i spokojnie, okazując choremu współczucie i zainteresowanie jego stanem zdrowia. Na ogół zaleca się zbieranie wywiadów według niŜej podanego schematu: 1. Dane personalne. Zapisuje się je na tytułowej stronie historii choroby – nazwisko i imię, data urodzenia, stan cywilny, zatrudnienie, adres zamieszkania. 2. Wywiad właściwy. a) Główne skargi - Tu pytamy jakie chory odczuwa obecnie dolegliwości i z jakiego powodu zgłosił się do lekarza. Z głównych dolegliwości moŜemy wnioskować jakiego układu choroba dotyczy np.: oddechowego, krąŜenia czy pokarmowego. Jeśli pacjent zgłosił się z powodu bóli brzucha i wymiotów, lekarz powinien zapytać o odbijanie, wzdęcia brzucha, stolec itp. b) Wywiady dotyczące obecnej choroby - Jak dawno wystąpiły pierwsze objawy choroby ? Czasami naleŜy ustalić nie tylko dzień, ale i godzinę zachorowania np.: w razie podejrzenia świeŜego zawału. - Czy choroba wystąpiła nagle, czy teŜ rozwinęła się stopniowo ? Czasami choroby rozpoczynają się nagle np.: zakaźne, czy świeŜy zawał, inne szczególnie przewlekłe rozwijają się powoli. - W jakiej kolejności występowały po sobie objawy choroby ? Np: napad kolki Ŝółciowej z silnym bólem w prawym podŜebrzu, promieniującym do łopatki prawej po czym wymioty, gorączka; Ŝółtaczka – ciemne zabarwienie moczu, odbarwienie stolca, swędzenie skóry. - Cechy tych objawów ich ilość, częstość, jakość, umiejscowienie, promieniowanie, np.: napad kolki nerkowej czy Ŝółciowej i charakterystyczne cechy. - W jakich okolicznościach powstała choroba ? Np.: z przeziębieniem, błędem dietetycznym, zatruciem, stresem, w następstwie innych infekcji ( np. angina ), po wypadku. - Czy i kiedy w związku z obecnymi dolegliwościami chory zasięgał porady lekarskiej lub przebywał w szpitalu albo sanatorium. c) Dolegliwości ze strony poszczególnych narządów ( układów ) i inne skargi chorego.
2
- Dolegliwości ze strony układu oddechowego: katar, kichanie, utrudnione oddychanie przez nos, krwawienia z nosa, ból gardła, chrypka, bezgłos, kaszel, odpluwanie i plwocina, krwioplucie i krwotoki układu oddechowego, duszność, ból w klatce piersiowej. - Dolegliwości ze strony układu krąŜenia: ból w klatce piersiowej, duszność, sinica, omdlenia, ból w okolicy serca, zaburzenia rytmu serca, promieniowanie bólu, RR - Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, wątroby, dróg Ŝółciowych, trzustki: łaknienie i jego zaburzenia, pragnienie i jego zaburzenia, uczucie suchości w jamie ustnej, ślinotok, czkawka, odbijanie, zgaga, utrudnienie połykania, nudności, ulewanie, wymioty, wymioty krwawe, bóle brzucha – ich lokalizacja i promieniowanie, wzdęcie brzucha czyli bębnica, bolesne parcie na stolec, nietrzymanie stolca, zaparcia, biegunki, krwawe stolce czyli smołowate. - Dolegliwości ze strony nerek i dróg moczowych: bóle w okolicy lędźwiowej, zwiększona częstość oddawania moczu, bolesne parcie na mocz, bolesne oddawanie moczu, utrudnione oddawanie moczu, zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu, skąpomocz, zabarwienie i przejrzystość moczu. - Dolegliwości ze strony narządów płciowych: miesiączkowanie ( pierwsza i ostatnia miesiączka ), zaburzenia miesiączkowania, patologiczne krwawienia miesięczne, upławy, dolegliwości okresu przekwitania, dolegliwości ze strony narządów płciowych męŜczyzn, dolegliwości okresu przekwitania u męŜczyzn, niepłodność, niemoc płciowa. - Dolegliwości nerwowe ogólne: bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, osłabienie pamięci i jej brak, zdenerwowanie, lęk, przygnębienie i inne dolegliwości psychonerwicowe. - Dolegliwości ze strony układu ruchu: bóle stawów, bóle kości, bóle mięśni, bolesne kurcze mięśni, nerwobóle, bóle kończyn pochodzenia naczyniowego. - Dolegliwości ze strony skóry: poty, swędzenie skóry, wypryski, łuszczenie się, zmiany zabarwienia skóry. - Gorączka: jest odczynem obronnym organizmu na działanie czynników patogennych wytwarzających pirogeny. Gorączka = podwyŜszenie ciepłoty ciała > 38o C Stan podgorączkowy → 37o ÷ 38o Rodzaje gorączek: s t a ł a ( ciągła ), z w a l n i a j ą c a, d w u g a r b n a, o k r e s o w a, p r z e r y w a n a, j e d n o d n i o w a. - Chudnięcie i tycie WaŜne ile badany waŜy obecnie i ile waŜył poprzednio. NaleŜny cięŜar ciała oblicza się orientacyjnie wg wzoru Broca: CięŜar ciała = wzrost ciała w cm – 100
3
Dla kobiet tak uzyskana wartość naleŜy zaniŜyć o 7 ÷ 10% BMI - wskaźnik względnej masy ciała = indeks masy ciała ( IMC ) jest to w/g WHO m i a r a s t a n u o d Ŝ y w i e n i a
masa ciała w kg wzrost ( m ) x wzrost ( m ) kg m2
BMI = ------------------------------- = ------
BMI = 20 ÷ 25 25 ÷ 30 > 30 > 40 < 20
prawidłowa masa ciała nadwaga otyłość olbrzymia otyłość niedowaga
d) Warunki, tryb Ŝycia, choroby przebyte. - Warunki klimatyczne miejscowości (np: wole endemiczne z niedoboru jodu), warunki mieszkaniowe. - Wykształcenie i zatrudnienie: naraŜenie na działanie czynników chemicznych, fizycznych, biologicznych czyli tzw. choroby zawodowe. - OdŜywianie i błędy dietetyczne. Szczegól
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 48.53 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!