ikona pliku pdf

Badania naukowe w pielęgniarstwie notatki


ocena: 4.0, 7
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1009,54 kB.


Badania naukowe w pielęgniarstwie
dr n.o zdr. Ewa Fiega
1
Ze względu na cechę zebranego materiału badania dzielimy na: • ilościowe • jakościowe
2
Badania ilościowe
Nawiązujące do neopozytywistycznych założeń, prowadzone są według badań przyrodniczych. Badania ilościowe, czyli kwantytatywne (kwantum oznacza liczbę czegoś, pewną ilość), od razu dostarczają danych policzalnych. Mogą być zestawione w formie liczb i poddane procedurom matematycznym oraz statystycznym. Informują o częstotliwości, wielkości, intensywności badanego przedmiotu
3
Poprawność badań ilościowych wymaga by: • Obiektem tych badań były ściśle zdefiniowane zmienne wynikające z postawionych hipotez • Narzędzia badawcze były uprzednio zaplanowane i wystandaryzowane • Standaryzacji poddana została maksymalna liczba składników sytuacji badawczej • Uwzględniały potrzeby metod statystycznych: losowy dobór, kategoryzację narzędzi, kodowanie, ilościowy opis wyników zapewniające ustalenie siły związków, określenie istotności różnic między zmiennymi
4
Zastosowanie badań naukowych w pielęgniarstwie jest w pełni uzasadnione- te badania czynią „naukę nauką”, opierają się na danych liczbach statystyce.
5
Badania jakościowe
Mają założenia filozoficzne i stanowią pewnego rodzaju alternatywę wobec badań empirycznych ilościowych. Badania jakościowe dostarczają danych w formie słownego opisu, prezentują przedmiot badania za pomocą wyrazów dane nie mają formy cyfrowej. Źródło danych jakościowych (zapiski, emocje) zostaną przetworzone w cyfrowy system lub szacunkową skalę.
6
Badania jakościowe są niezmiernie ważne i cenne w pielęgniarstwie. Badania jakościowe polegają na systematycznym poszukiwaniu informacji pozwalających zrozumieć unikatową naturę człowieka, jego zachowania.
7
Badania jakościowe stosujemy wówczas, gdy: • Chcemy przyjrzeć się zjawiskom w ich kontekście, pragniemy je poznać takimi, jakie są, a nie stwierdzić, czy zgadzają się z naszym o nich mniemaniu • Badane zjawisko jest drażliwe, dotyczy problemów uznawanych za osobiste, intymne (np. ból, cierpienie, umieranie, śmierć) • Osobami badanymi są jednostki o wysokim stopniu samoświadomości.
8
Badania jakościowe mają na nowo formować teorie, rekonstruować podstawy teoretyczne, aktualizować dotychczasowe zwyczaje przekonania Bez badań jakościowych trudno mówić o wdrożeniu holistycznego, empirycznego, zindywidualizowanego pielęgnowania, bo zbyt mało wiemy o niezwykłości osoby ludzkiej.
9
Różnice między badaniami ilościowymi i jakościowymi
Zakres badań Badania ilościowe Badania Jakościowe
Rodzaj danych
Mają postać liczbową
Mają postać tekstu, np. korespondencja, pamiętnik, zapis wywiadu, nie istnieje gotowy schemat klasyfikacji
Wychodzą od danych, ludzie mają opisywać, jak odczuwają i spostrzegają rozpatrywane sytuacje, dane subiektywne Wykazujemy zainteresowanie kontekstem Badacz nie stara się eliminować własnych wrażeń, uczuć i wartości, może nieświadomie narzucać badanemu swój punkt widzenia 10
Stosunek do teorii
Punktem wyjścia jest teoria i odpowiadająca jej metoda. Narzuca obiektom własne pojęcia, rejestruje fakty bez nadawania im subiektywnego sensu Usuwamy kontekst
Kontekst
Stosunek do obiektywizmu
Stosowanie mechanicznej procedury zabezpiecza przed wpływem badanego i badacza na wyniki
Rodzaje badań ze względu na czas
• • • • • Retrospektywne Prospektywne Ciągłe Powtarzalne Przekrojowe
11
Badania retrospektywne
Odnoszą się do fenomenu, który wcześniej zaistniał, który już przeminął, stąd ich inna nazwa ex post facto. Wszystkie badania historyczne są badaniami retrospektywnymi.
12
W naukowym badaniu historycznym pytania powinny dotyczyć: • Faktografii (Co było?) • Przyczyny (Dlaczego tak było?) • Teorii (Jakie twierdzenie/prawo da się ustalić na podstawie badań?)
13
Fazy badania historycznego
• Rozmyślania nad pytaniami i sformułowanie pytań ogólnych • Identyfikacja wtórnych źródeł • Ustalenie lokalizacji tych źródeł i zapoznanie się z nimi • Uszczegółowienie pytań • Identyfikację i ustalenie miejsca źródeł pierwotnych • Poznanie wartości tych źródeł • Przeprowadzenie analizy, syntezy, napisanie raportu.
14
WTÓRNE ŹRÓDŁA
• Obejmują książki, monografie, artykuły w czasopismach naukowych, w prasie codziennej, filmy. • Dotyczą też danych na tematy dodatkowe jak kultura, organizacja, polityka ekonomia
15
PIERWOTNE ŹRÓDŁA
• Materiał wynikający z naszego bezpośredniego udziału, a więc: - spostrzeżenia, - obserwacje, - dosłowna informacja świadków, - manuskrypty, biografie, - korespondencja, - fotografie, - medaliony, - wystąpienia. Dostęp do źródeł pierwotnych może być ograniczony przez właścicieli materiałów.
16
Badania prospektywne
Polegają na pomiarze zmiennych, które pojawiają się podczas badania. Wszystkie badania eksperymentalne są badaniami prospektywnymi, opierającymi się na założonych hipotezach.
17
Badania ciągłe, powtarzalne
Polegają na wielokrotnych badaniach tej samej próby. Badaniu podlega zmiana jakiejś cechy następująca pod wpływem naturalnego upływu czasu bądź celowo wprowadzonego czynnika do badanego układu. Ten rodzaj badań jest stosowany głównie przez epidemiologów w celu opisania pojawiających się w czasie spodziewanych faktów lub zmian.
18
Badania przekrojowe
Ich charakterystyczną cechą jest to, że wszystkie dane są zbierane w jednym punkcie czasu. Mogą dotyczyć np. występowania choroby w grupach populacji wyodrębnionych ze względu na: wiek, płeć, zawód, miejsce zamieszkania, Najczęściej są to pomiary jednorazowe.
19
Ze względu na miejsce przeprowadzenia badań wyróżniamy badania: • W warunkach sztucznych- np. w laboratorium, pokoju badawczym • W warunkach naturalnych- czyli rzeczywistych w których ludzie zachowują się naturalnie.
20
Ze względu klasyfikacji nauki na dyscypliny wyróżniamy badania: • Podstawowe – w tych badaniach uczeni poszukują prawdy, dążą do odkrycia czegoś zupełnie nowego, do budowania nowej wiedz, nie rozważają natomiast czy ta wiedza będzie bezpośrednio wykorzystana i zastosowana do rozwiązania obecny problemów. • Stosowane- mają doprowadzić do możliwie niezawodnych sposobów radzenia sobie w realnej rzeczywistości, skutecznego rozwiązywania obecnych problemów.
21

• • • •
Praca naukowa musi mieć element twórczy polegający na: Dokonywaniu, odkrywaniu nowych wartościowych połączeń między znanymi i poznawanymi składnikami całości, na pojęciowym odzwierciedleniu rzeczywistości, poznawaniu dotychczas nieznanych układów i powiązań, odkrywaniu prawdy Konstruowaniu pojęć, ich układów, modeli Wskazywaniu i uzasadnianiu problemów, nowych hipotez Tworzeniu nowych metod badań Prowadzeniu naukowej krytyki.
22
Nauka o pielęgniarstwie została zdefiniowana jako „ogół czynności składających się na działalność badawczą prowadzoną przez pielęgniarki……. ”jako wytwór działalności badawczej pielęgniarek”
23
W badaniu istotne znaczenia ma:
1. Związek przedmiotu badania z pielęgniarską praktyką. Pielęgniarski problem musi odnosić się do poprawy pielęgnowania, gdyż pielęgnowanie jest domeną pielęgniarstwa. Badania, które nie prowadzą do zmiany, nie czynią różnicy w pielęgniarskiej opiece, nie są badaniami pielęgniarskimi.
24
W badaniu istotne znaczenia ma:
2. Powiązanie problematyki badawczej z konceptualizacją pielęgniarstwa. Badanie wnosi wkład w rozwój teorii i stanu naukowej wiedzy pielęgniarskiej. 3. Dostęp pielęgniarki do fenomenu będącego przedmiotem badania i kontrola nad nim- to kryterium bierze pod uwagę istnienie problemów badawczychz dziedziny pielęgniarstwa, które wymag
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1009,54 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!