ikona pliku odt

badania ilościowe w naukach notatki

referat


  398 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 398
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 14.29 kB.


Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji


Badania ilościowe w naukach pedagogicznych i ich interpretacja. Obserwacja skategoryzowana, wywiad kwestionariuszowy i ankieta.


Izabela Raszeja
Pedagogika z pracą socjalną
gr. M
      Metodologia badań pedagogicznych jest nauką zajmującą się zasadami (ogólnymi zaleceniami mającymi na celu ułatwienie skutecznego przeprowadzenia badań) i sposobami (strategiami gromadzenia i opracowywania wyników badań) postępowania badawczego. Odgrywa ona ważną rolę w toku badań pedagogicznych, gdyż bez znajomości wiedzy metodologicznej nie byłoby możliwe poprawne przeprowadzenie jakichkolwiek badań.
      We współczesnej metodologii można wyróżnić dwie drogi postępowania badawczego. Pierwsza z nich oparta jest na założeniach filozofii pozytywistycznej i bada tylko i wyłącznie poddające się pomiarowi obiekty, poszukując związków przyczynowo – skutkowych między nimi. Taki sposób postępowania badacza charakterystyczny jest dla metod ilościowych. Drugą drogę cechuje subiektywizm zarówno wiedzy badacza, jak i każdego poznania. Badacz zakładając także dociekanie „w głąb” badanego zjawiska posługuje się metodami jakościowymi.
W toku pracy badawczej można traktować metody ilościowe i jakościowe jako przeciwstawne bądź komplementarne względem siebie. Jednakże w dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o pluralistycznym podejściu w badaniach pedagogicznych, co oznacza, iż badacz nie ogranicza się jedynie do ilościowego opisu czy analizy badanych zjawisk, faktów czy procesów,a stara się badania ilościowe wzbogacić badaniami jakościowymi i odwrotnie.
Badania jakościowe w pedagogice
      Badania ilościowe w pedagogice zaczęto stosować na szerszą skalę w latach sześćdziesiątych XX w. Polegają one na opisie i analizie badanych faktów, procesów i zjawisk w postaci zapisów matematycznych czy zestawień statystycznych (tzw. opis
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 14.29 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!