ikona pliku docx

autorytet wychowawcy notatki

praca zaliczeniowa z teoretycznych podstaw wych


  1028 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1028
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23,62 kB.


AUTORYTET NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY

gr. CF

2008

„Wychowawca-nauczyciel dobry to ten, który angażuje się- gdy istnieje potrzeba- w oddziaływania pedagogiczne, uzyskując zadowalające rezultaty. Wychowawca-nauczyciel zły w podobnej sytuacji bądź działań tego rodzaju w ogóle nie podejmuje, bądź podjąwszy je, spotyka się z niepowodzeniem.”3

Autorytet jest ściśle związany z posłuszeństwem. Należy wyraźnie rozróżnić pojecie posłuszeństwa od uległości. Posłuszeństwo wyrasta z wolności wychowanka i jest wyborem ze względu na autorytet, jaki posiada wychowawca. Uległość jest wyrzeczeniem się wolności ze względu na przewagę (siłę, władzę) wychowawcy. Posłuszeństwo jest, zatem sposobem współdziałania wychowanka z wychowawcą, uległość natomiast wynika z przeświadczenia, ze nie ma się wyboru. Proces samowychowania narażony jest na wiele zagrożeń. Są to między innymi: cynizm wobec wszelkich wartości, handel rozrywką odciągający młodego człowieka od ważnych problemów, pornografia, nałogi, agresja. Tym zagrożeniom młody człowiek musi stawić czoło. Będzie to możliwe, gdy jego wątpliwości i rozterki będzie mógł skonfrontować z zachowaniami uznanych przez siebie autorytetów.

Zdaniem Robertsona duże znaczenie w zapewnieniu ładu w klasie ma autorytet nauczyciela i sposób jego wyrażania.

Nauczyciel może zademonstrować uczniom znajomość własnych praw i swą uprzywilejowaną pozycję, m.in.:

-Swobodnego i pewnego poruszania się po klasie

-W uważnym spojrzeniu skierowanym na ucznia

-W wyborze formy zwracania się do niego

-W decydowaniu, kiedy rozpocząć, a kiedy zakończyć interakcję z uczniom

-W dawaniu do zrozumienia, że oczekuje się od niego pewnego podporządkowania.

Właściwością stosunków nauczyciel - uczeń opartych na autorytecie nauczyciela jest to, że uczeń z własnej woli postępuje tak, jak życzy sobie tego nauczyciel, dlatego, że przy każdej okazji przekonuje się on o pozytywnych skutkach, swego posłuszeństwa, a nie, dlatego, że boi się w konsekwencji swego niewłaściwego postępowania. W stosunkach, opartych na autorytecie nie ma wiec w przeciwieństwie do stosunków opartych na władzy niebezpieczeństwa wywołania wrogości i agresji u uczniów). Dzięki temu tworzy się w klasie klimat, w którym uczniowie będą bardziej skłonni współpracować z nauczycielem, co wpłynie korzystnie na proces nauczania - uczenia się.

Jakimi cechami powinien odznaczać się wychowawca? Próbowano ustalić idealne cechy osobowościowe wychowawcy ze względu na wcześniejsze przyjęte wartości. Najczęściej za wartość taką uznawano dobro dziecka. Towarzyszyły tym dociekaniom także pewne założenia, które przyjmowano jako oczywiste, a które sprowadzić można do dwóch podstawowych. Pierwsze z nich głosi, że wychowanek upodabnia się do swego wychowawcy, wobec czego ten powinien być dla niego pod każdym względem wzorem. Na tej zasadzie uznawano, że wychowawca, musi sam posiadać osobowość co najmniej nie przeczącą ideałowi wychowania, jaki ma realizować. Drugie założenie natomiast stanowiła teza, że są pewne stałe dyspozycje osobowościowe, które spoczywają u podłoża „instynktu”, ”talentu”, czy też „duszy” prawdziwego wychowawcy (Okoń, 1962, s. 12-13). Cechy, jakimi powinien odznaczać się wartościowy wychowawca, próbowano określić na podstawie rożnego rodzaju danych. Dobór tych danych zależał od przyjętych założeń naczelnych dotyczących związku, jaki zachodzi pomiędzy cechami osobowościowymi wychowawców, a przebiegiem i efektami procesów wychowania.

„Czym różnią się dobrzy pedagodzy od złych jako ludzie, niezależnie od formalnego wykształcenia? Zdarza się, że osoby nie mające żadnego przygotowania pedagogicznego bardzo silnie oddziałują na dzieci i młodzież, mają u nich posłuch, szacunek i autorytet. Zakładamy, że dzieje się tak za sprawą jakichś właściwości ich osobowości, które powodują, że oddziaływania tych osób okazują się szczególnie silne. Z kolei zdarza się, że ktoś mający wysokie kwalifikacje formalne jest nieporadny w oddziaływaniach. Uzasadnione wydają się przypuszczenia, że utrudnienie stanowią jakieś tego rodzaju zachowania, które wynikają z jego osobowości”4

Każdego wychowawcę charakteryzują te wszystkie cechy, postawy, wartości, wiedza itd., które ujawnia on nie tylko w pracy zawodowej, ale w swoim codziennym życiu. Szczególnie użyteczne dla skutecznego działania w roli wychowawcy jest prezentowanie kilku cech osobistych. Przede wszystkim są to:

  1.  Świadomość siebie i swojego systemu wartości- nauczyciel powinien zastanowić, się kim jest, jaki jest jego system wartości, jakimi kryteriami kieruje się w życiu i w pracy. Wiedza o sobie oraz o mechanizmach własnego działania może go uchronić przed wykorzystaniem ucznia i samego kontaktu wychowawczego do zaspokojenia swoich potrzeb. A stabilny system wartości ułatwia zachowanie dystansu i przejawianie tolerancji.
  2.  Przeżywanie oraz okazywanie emocji i uczuć- wychowawca powinien być otwarty na doświadczanie różnorodnych emocji i uczuć w relacji z wychowankiem; podejmować trud akceptacji owych emocji i uczuć; w sposób bezpieczny okazywać swoje emocje i uczucia wychowankowi oraz być gotowym do przyjmowania emocji i uczuć, jakich doświadcza wychowanek.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23,62 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!