ikona pliku docx

artykul tlumaczony notatki

streszczenie artykulu


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 62.85 kB.


Abstrakt

W tym artykule przedstawiamy podsumowanie ostatnich badań łączących percepcję języka w okresie niemowlącym w kontekście późniejszego rozwoju języka, jak również nowe empiryczne badania  testujące te powiązania. Rozróżnianie fonetyczne na początku jest uniwersalne, ale spadek występuje spadek rozróżniania nieojczystych fonemów przed końcem 1 roku życia. Wykorzystaliśmy to przejście w fonetycznej percepcji między 6-12 mż, testowaliśmy hipotezę, że rozróżnianie w nieojczystym języku jest powiązane z fonetyczną nauką w języku ojczystym.   Używaliśmy standardowej behawioralnej miary rozróżniania mowy na 7 miesięcznych niemowlętach  i mierzyliśmy ich zdolności językowe w 14,18, 24, 30 miesiącu życia, wykazaliśmy (a)negatywną korelację między wczesnymi zdolnościami  rozróżniania ojczystych i nieojczystych fonemów i (b) zdolności rożróżniania fonemów ojczystych od nieojczystych w 7 miesiącu życia prognozowały zdolności językowe w przyszłości. Lepsze w języku ojczystym rozróżnianie w 7 miesięcu życia prognozuje przyspieszone późniejsze zdolności językowe, podczas gdy lepiej nieojczyste  rozróżnianie języka w wieku 7 miesięcy prognozuje zmniejszona późniejsze zdolności językowe.

Praca w moich laboratoriach skupia się na dwóch fundamentalnych pytaniach i teoretycznych ich przecięciach. Pierwszą z nich jest rola którą gra percepcja języka w nabywaniu języka. Drugim, czy na wczesna percepcja języka może ujawnić mechanizm leżący podstaw domniemanego 'okresu krytycznego' w nabywaniu języka. Teoretyczna pozycja, która łączy te dwa zagadnienia jest do przedyskutowania. Proponowana teoria, Native Language Magnet, twierdzi, że na wczesnym etapie uczenie się fonemów modyfikuje percepcje i zmienia przyszłe zdolności językowe. Mechanizm podstawowy jest 'neuronalnym zobowiązaniem' do właściwości akustycznych i statystycznych właściwości jednostek fonetycznych, , proces który ma działanie dwukierunkowe. Zobowiązanie neuronalne wobec języka ojczystego(NLNC)  zwiększa naukę języka ojczystego natomiast nie wspiera alternatywnych fonetycznych wzorów. NLNC może stanowić wskazówkę do mechanizmów leżących u podstaw 'okresu krytycznego' na poziomie fonetycznym języka. Cel niniejszego artykułu jest dwojaki: (a) omówić te zagadnienia i hipoteze NLNC w kontekście szerszej pracy w neurobiologii  w uczeniu się zwierząt w widzeniu i uczeniu się w komunikacji typowej dla gatunku i (b) przedstawienie nowych danych empirycznych które wspierają hipotezę NLNC do nauki mowy ludzkiej.

LINKING SPEECH TO LANGUAGE

Naukowcy skupili się na percepcji mowy i przyswajaniu języka pracowali równolegle, faktyczne dane i teoretyczne(teoretyzując), ale nie łaczyli tego ze sobą. Nasze dane zaczęły wyjaśniać jak początkowe zdolności rozróżnianie fonemów u niemowląt mogą mieć wpływ na zdolności dzieci do nabywania słów, morfologii i składni. Dane sugerują, że zdolności do rozróżniania drobnoziarnistych wydarzeń, które leżą u podstawy mowy, występujące we wczesnym etapie grają istotną rolę w nabywaniu języka.

Związek między wczesną percepcją mowy, a późnym  językiem

Dopiero niedawno badania mierzyły percepcje mowy u typowo rozwijających się niemowląt i związaną z tym typowe umiejętności językowe. Tsao, Liu, Kuhl badali niemowlęta w standardowej percepcji mowy- procedura odwracania głowy- używając prostego kontrastu samogłoskowego(dźwięk) [samogłoski w tea i two] i ujawnili silny wzór korelacji pomiędzy wczesną percepcją mowy(umiejętnościami) i późniejszymi umiejętnościami językowymi. Oni testowali te same umiejętności językowe używając MacArtur-Bates Development Communicative Inventory(CDI, 1993), w 13, 16 i 24 miesiącu życia i odnotowali znaczącą korelację pomiędzy poszczególnymi niemowlętami  w zdolnościach percepcji mowy w 6 miesiącu życia  i ich zdolności językowych- rozumienia słów, produkcji słów, rozumianych fraz- w 13,16, i 24 miesiącu życia. Wyniki badań wykazały, po raz pierwszy, że standardowa dla percepcji języka ojczystego w 6 miesiącu życia - zdolność to rozróżniania dwóch samogłosek(dźwięków) mierzona w zadaniu odwracania głowy - perspektywicznie przewidział wyniki językowe u dzieci typowo rozwijających się od 3 miesięcy do 18 mieisęcy. Zmienne socjoekonomiczne dotyczące rodziców (edukacja, zawód i poziom dochodów) były mierzone zarówno dla matki jak i dla ojca  i nie wykazano żadnego ani z wczesnymi zdolnościami percepcyjnymi u dzieci ani z zdolnościami językowymi.(Tsao, 2004). Jest to pierwsze badanie dotyczące percepcji mowy w dzieciństwie do późniejszego przyswajania języka u dzieci poniżej 3 r.ż.

Tsao i inni podnieśli 2 różne alternatywne wyjaśnienia dla powiązania które zaobserwowali między percepcją języka ojczystego  i i późniejszych zdolnościczysto słuchowych i ich umiejętności czysto poznawczych. W tym eksperymencie , przebadaliśmy fonematyczne zdolności dzieci w języku ojczystym i  także w nieojczystym, w 7 miesiącu życia. te badania wykazały że percepcja ojczysta i nieojczysta przewiduje przyszły język, ale w przeciwnych kierunkach. Dane te pozwalają na pokazani e tych alternatywnych wyjaśnień.

Dodatkowe badania , sugerują związek pomiędzy wczesnym mówieniem i późnym językiem. Molfese i inni  wykazali, że u dzieci miedzy 3-8 rż, że klasyfikacja pomiędzy wysoko i nisko funkcjonowanie językowe może być przewidziane przez odpowiedzi na potencjały wywołane/ mówione w okresie noworodkowym.  Analiza wyróżniająca  mózgowych fal noworodków przewidziała ich klasyfikacje z 80 % dokłądnościa u normalnych i niskich zdolności językowych, na podstawie standardowych testów.

Wreszcie, pośrednie dowody zapewniają wsparcie dla hipotezy, że umiejętności percepcyjnych jest powiązana z językiem. Dowody mogą zostać przedstawione z fonetycznych zdolności z rozpoznaniem zaburzeń czytania, trudności w nauce języka lub SLI Specific language impairnment. Dzieci z trudnościami w uczeniu się lub trudnościami w czytaniu zwykle wykazują deficyt w percepcji mowy. dzieci z trudnościami w czytaniu gorzej sobie radzą niż dzieci normalne w próbach dyskryminacji spółgłosek. Róznice w wynikach między dziećmi z dysleksją i grupą kontrolną były badane w kategorialnych percepcjach  w percepcji spółgłosek w kilku badaniach. Podobne wyniki, przy użyciu środków mózgowych i behawioralnych , odnotowano  u dzieci z różnymi trudnościami w uczeniu się.

 Powiązania pomiędzy brakami w percepcji mowy i ubogimi zdolnościami językowymi są szczególnie silne u dzieci w wieku szkolnym z SLI. Dzieci z SLI osiągają znacznie gorsze wyniki niż dzieci normalne w badaniach wskazówek akustycznych w spółgłoskach jako formantowego przejścia, czas wejścia głosu i szumów wynikających ze spółgłosek szczelinowych.

Podsumowując, wstępne długoterminowe badania, w których były testowane normalnie rozwijające się dzieci w 6 mż i później po 2 roku życia, wskazują na związek między wczesną percepcją mowy a późniejszymi zdolnościami językowymi(tsao2004). Co więcej  wcześniejsze badania, że miara zebrana zaraz po porodzie może być używana do sortowania dzieci między 3-8 miesiacem zycia  w odniesieniu do zdolnosci językowych- normalnych vs słabych. Podsumowując, jak pokazano, kiedy dzieci z różnymi zaburzeniami dotyczącymi języka porównamy z normalnymi dziećmi, pokazuje to, że dzieci z problemami językowymi mają także znaczne problemy w percepcji mowy.

Połączenia pomiędzy okresem nabywania fonemów a okresem krytycznym dla języka

Drugim celem badań było połączenie badań z percepcji mowy u niemowląt , głównie naszych wyników, do domniemanego okresu krytycznego dla nabywania języka. Knudsen  wyróżnia sensytywny z krytycznego okresu, twierdząc ze w okresie sensytywnym neuronalne połączenia są podatne na wejścia środowiska, ale później doświadczenie nadal wpływa na neuronalny rozwój.  W przeciwieństwie do tego, w krytycznym okresie , odpowiednie doświadczenie musi wystąpić do produkcji neuronalnych połączeń niezbędnych do normalnego funkcjonowania i powstałe wzory są nieodwracalne. w Okresie krytycznym, system neuronalny " czeka na konkretne informacje instruktażowe... żeby nadal rozwijać się normalnie". Tak więc w obu sensytywnym i krytycznym okresie , młodzi członkowie gatunku są bardzo wrażliwi na doświadczenie , ale w okresie sensytywnym późniejsze doświadczenie może wpływać na organizm, natomiast w okresie krytycznym doświadczenie jest wymagane do nauki  do pojawienia się trwałych efektów. Chociaż fonetyczna nauka może wpływać / może być pod wpływem  doświadczeń minionego dziecińśtwa, fonematyczna nauka pokazuje 2  zasady cytowane przez knudson. A. brak wczesnej ekspozycji na język naturalny, mowę lub znaczące wyniki w normalnym języku?? i wczesne doswiadczenie z konkretnym językiem ma niezatarty wpływ na percepcję mowy. fonetyczna percepcja może być zatem traktowana jako krytyczny okres w rozwoju.

 U wielu gatunków młode są bardzo wrażliwe na wpływy środowiska w pewnych okresach w rozwoju.  Zdolność barn owl do lokalizacji zdobyczy jest kalibrowana przez audiowizualny bodziec podczas wczesnego okresu sensytywnego w rozwoju ; noszenie pryzmatów(zatyczek do uszu) zmienia odwzorowane w tym czasie mapy. binokularna fuzja jest zależna od binokularnej wizualnej wskazowki podczas okresu krytycznego wczsnie w rozwoju, hodowla kotów z jednym niwidzącym okiem. U ptakow spiewajacych nauka piosenki zalezy od doswiadczenia podczas okresu krytycznego  w pewnym okresie czasowym . Najnowsze dane i teoretyzowanie na temat natury "krytycznych" okresach, zwłaszcza
czynniki "otwarte" i "zamknięte" ich-są istotne dla interpretacji danych fonetycznych postrzeganie tego badania. Twierdzimy, że umiejętności niemowlęta "dyskryminuje rodzimych porównaniu do n...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 62.85 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!