ikona pliku docx

A.Proniewski UwB IR pedagogika wykłady notatki

Wykłady Proniewski


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 33.47 kB.


  Filozofia

wykład 1.

Filozofia jako dziedzina wiedzy, jest nauką sięgającą VII-VI w p.n.e. i odnosi się do działalności umysłowej lub umysłowo- fizycznej człowieka. W filozofii chodzi o poznanie , ujmowanie w najróżniejszych aspektach epistemologicznych ( epistele- poznanie ; nauka) w rozmaitych kontekstach rzeczowych.

Poznanie to pierwotna działalność umysłowa człowieka.

Poznanie ma charakter odkrywczy, twórczy i kształcący nie odkrywczy. Rezultatem poznawczym jest nabywanie sprawności subiektywnej umysłowej , jak  też odkrywanie prawd obiektywnych uporządkowanych systemem naukowym.

Można wyróżnić kilka typów ludzkiej wiedzy, ze względu na zróżnicowany punkt widzenia:

Ze względu na dopuszczalne źródło poznania  wiedza : racjonalna i  irracjonalna

Ze względu na różny sposób uzyskiwania informacji wiedzę : systematyczną i nie systematyczną  oraz dedukcyjną i indukcyjną.

Z uwagi na przedmiot poznania na wiedzę : teoretyczną i praktyczną oraz ogólną i specjalistyczną

W historii filozofii , która jest nauką humanistyczną obejmującą całokształt myśli ludzkiej wyróżniamy patrząc na całość dziejów:

Filozofię typu racjonalistycznego:

Filozofię klasyczną - uformowaną w starożytnej Grecji , pozostającą punktem odniesienia dla innych sposobów filozofowania, charakteryzującą się :

maksymalizmem , albowiem wymagała udzielania odpowiedzi na każde pytanie

systematycznością i systemowością , gdyż dała początek systemom filozoficznym

zdolnością argumentacji racjonalnej , albowiem dostarczała uzasadnień wyczerpujących

Filozofia scjentyczna ( naukowa) - interpretowana jako wartościowa o tyle o ile potrafi zbliżyć metody spekulatywnych przemyśleń

Filozofia lingwistyczna - skupiająca się na analizach języka w celu ustaleniu języka filozoficznego

Filozofia typu irracjonalistycznego :

Mistycyzm- według tego kierunku prawdę można poznać nie rozumem a praktykami mistycznymi

Egzystencjalizmy -  celem tych kierunków jest  opis kondycji ludzkiej i zróżnicowanych cech egzystencji

Antyracjonalistyczna - akcentująca ekspresje ,  impresje i wszystko co składa się na nieracjonalną intuicję

Na przestrzeni dziejów ukształtował się następujący podział problematyki filozoficznej:

Zagadnienie bytu

Metafizyka ogólna - nazwa powstała dzięki Arystotelesowi , który pytał o zasady tak zwanej " filozofii pierwszej" i umieścił je po pismach przyrodniczych nazywając metafizyka - jest działem wiedzy filozoficznej określający ogólną teorię bytu ;

TO OV - byt (to jest) - dział ten sprzyja uzyskaniu wiedzy o każdym przedmiocie z racji jego istnienia

Metafizyka szczegółowa -  wśród której wyróżnia się:

antropologie filozoficzną - czyli filozofię człowieka opisującą antropogenezę - pochodzenie człowieka , problem natury i pochodzenia psychiki  oraz jej związku z ciałem. Kwestia kresu  życia ludzkiego , problematykę związaną z określeniem miejsca człowieka w przyrodzie ze zdolnością poznawania , przeżywania wolności czy odpowiedzialności moralnej.

Filozofia Boga [określana racjonalną teologią ] - poszukująca na poziomie rozumu dowodów na istnienie bytu absolutnego a także argumentów uzasadniających naturę Boga. Możliwość poznawalności czy stwierdzających jego istnienie jako wytwór świadomości lub rzeczywistość niezależną od człowieka

Filozofia przyrody- jest uprawiana w dwóch zasadniczych działach :

Filozofia przyrody nieożywionej [nazywana kosmologią] - badająca naturę bytów materialnych martwych

Filozofia przyrody ożywionej - znajdująca filozoficzne uzasadnienie w bytowaniu organicznym, interpretująca genezę i ewolucję człowieka

 Zagadnienia poznania

Ogólna teoria poznania -  związana jest z metodami poznawania , ze źródłami  z granicami poznania i obowiązywalnością prawdy poznawcze

Szczegółowa teoria poznania - usiłuje odpowiedzieć na pytanie czym  jest  poprawne rozumowanie , czy istnieje prawda  lub fałsz. W konsekwencji zajmuje się definiowanie ,  klasyfikowaniem i wnioskowaniem

Logika - która prowadzi do prawdziwych wniosków  jeśli są prawdziwe przesłanki

Semiotyka - logiczna teoria języka , która koncentruje się na bazie znaczeniowej

Metodologia - nazywana filozofią nauki

Zagadnienia wartości (aksjologia) - która interpretuje istotę i charakter wartości,  uzasadnia ich obowiązywalność, dostrzega ich pluralizm, klasyfikuje i ocenia normy etyczne

Etyka - odwołująca się do etos - obyczaj; zwyczaj a więc do działań moralnych rządzących ludzkim postępowaniem

Estetyka - jako filozoficzna nauka o pięknie o wartościach estetycznych , jako teoria dzieł sztuki , teoria piękna pozaartystycznego twórczości i przeżycia estetycznego

Zagadnienia metafilozoficzne               

Metafilozofia - która obejmuje teorie zmierzające do zbudowania ogólnych koncepcji filozoficznych

Historia filozofii - która jest dyscypliną naukowo - badawczą , powiązaną bezpośrednio przez swój przedmiot oraz zakres badań z poszczególnymi działami filozofii      

Wykład 2

W tym nurcie, ale już w nowym środowisku południowej Italii pojawiają się pierwsze propozycje Pitagorasa i jego uczniów związane ze spekulacjami matematycznymi . Konsekwencją ujmowania prawd o wszechświecie i człowieku , poprzez stosunki liczbowe  , stała się określona wizja rzeczywistości wyrażona w kategoriach rządzonego rozumem porządku przeciwstawiająca się rządzonemu przypadkiem chaosowi .

Inna sugestią poprzez którą zastanawiano się nad zasadą rządzącą wszechświatem i człowiekiem był  problem ruchu zmienności. I tak Parmenides - twierdził że rzeczywistość jest statyczna , niezmienna i wymieniają się jedynie ludzie . Natomiast Heraklit -  był przekonany iż jedyną stałą we wszechświecie jest jego zmienność .

w V w. Sokrates zaproponował model wiedzy niezmiennej wyrażonej w pojęciach zakorzenionych w prawdzie o rzeczywistości koncentrującej się wokół człowieka. Postulował aby zauważyć  zasady postępowania człowieka wynikające z niego samego . Nie będące na służbie korzyści czy skuteczności . Uczynił to w reakcji na propozycje Sofistów  -  którzy  interesując się człowiekiem i życiem społecznym , podjęli problem organizacji państwa, polityki,   sprawowania władzy . Sugerując potrzebę poszanowanie struktur a nie jednostki.

W tym okresie uczeń Sokratesa - Platon przyczynił się do rozwinięcia rozmaitych spekulacji i zaproponował metodę dialektyczną . Z jednej strony interesującej się światem idei czyli niezmiennych, doskonałych wzorców z drugiej strony światem materialnym a więc weryfikowalnym w doświadczeniu. Platon rozwija naukę o ideach . Doświadczenie zmysłów to zjawisko pozorne. Jawi się na poziomie poznania za pomocą intelektu, albowiem każda rzecz ma swoją ideę.  Za funkcjonowanie intelektualne odpowiada dusza.  Był przekonany , że dusza jest doskonałym elementem natury ludzkiej . Ciało jest więzieniem dla duszy. Od ciała pochodzi poznanie zmysłowe.    

Arystoteles formułuje doktrynę zharmoniz...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 33.47 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!