ikona pliku docx

Ankieta notatki

Praca dot. badań metodologicznych - Ankiety


  2035 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2035
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 43,11 kB.


ANKIETA

                                                                                       

         Metoda jest to zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących na ogół całość postępowania badacza zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego. Metoda jest pojęciem najszerszym w stosunku do techniki i narzędzia badawczego.

         Definicję metody naukowej wysuwa Stefan Nowak. Metoda badawcza, według niego, to: "określony, powtarzalny sposób rozwiązywania pewnego typu problemu naukowego". Uważa dodatkowo, że każdy sposób, który prowadzi do rozwiązania różnych problemów naukowych, jest metodą naukową. Wśród metod badawczych wyróżnia: sondaż, obserwację, zapis obserwacji, metody panelowe. Nie ma więc u niego wyraźnego rozróżnienia między metodą a procedurą badawczą. Metoda zdaje się być zespołem procedur, które są powtarzalne i służą do rozwiązania typowych problemów badawczych.

         Technika badań to czynności praktyczne, regulowane wypracowanymi drogą doświadczenia dyrektywami pozwalającymi na otrzymanie optymalnie sprawdzalnych informacji.
         Jedną z technik może być obserwacja czyli uniwersalny sposób badań. Polega na gromadzeniu danych drogą spostrzeżeń. Jest to prosta, nieplanowana rejestracja zdarzeń i faktów, ale także złożony proces kontrolowanej obserwacji systematycznej z użyciem skomplikowanych technik pomocniczych z użyciem filmu, magnetofonu i kwestionariuszy. Jedną z technik badań pedagogicznych jest ankieta.

         Badania ankietowe [wg Sztumskiego] badania, które stosuje sie w celu możliwie szybkiego przebadania bardzo licznych zbiorowości. Polegają na swoistym typie wywiadu

wywiadzie pisemnym, w którym istotna role odgrywa kwestionariusz ankiety.

         Ankieta na ogół przez ankietę rozumie się arkusz papieru z wydrukowanymi na nim pytaniami i wolnymi miejscami na wpisywanie odpowiedzi lub też z gotowymi odpowiedziami, spośród których osoby badane wybierają te, które uważają za prawdziwe.2

         Ankieta jest do tego stopnia niesamodzielną techniką gromadzenia dokumentów, że wielu socjologów i pedagogów nie wymienia jej w opisie technik badawczych. Jest to bowiem szczególny przypadek wywiadu. Od wywiadu właściwego odróżniają ankietę 3 cechy:3

  1.  Stopień standaryzacji pytań,
  2.  Zakres i „głębokość” problematyki,
  3.  Zasady jej przeprowadzania i związane z tym różnice dystansu społecznego między badanym a badającym.

         Ankieta zatem, jest techniką gromadzenia informacji polegająca na wypełnieniu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub częściej bez obecności ankietera.

         Ankieta składa się na ogół z pytań otwartych, na który badany odpowiada (Skorny 1974). Ze względu na pisemny charakter wypowiedzi osób badanych, ankieta umożliwia zebranie w krótkim czasie wielu informacji od dużej grupy osób. W stosunku do wywiadu informacje te są jednak bardziej powierzchowne, nie zawsze ściśle związane z tematem (Przetacznikowa i Makiełł-Jarża 1982). Swobodna forma odpowiedzi badanych także i tutaj nastręcza wiele trudności w ich jednolitym opracowaniu.4 

         Z uwagi na praktyczne ich zastosowanie przyjmuje się, że ankiety umożliwiają gromadzenie materiału badawczego w sposób pośredni, np. za pośrednictwem przygodnych ankieterów czy też prasy.

         Przez ankiety rozumie się szereg pytań zadawanych ustnie osobom badanym i wymagających ustnych odpowiedzi z ich strony (notowanych odpowiednio przez badacza),a także zestaw pytań pozostawiających osobom badanym całkowitą swobodę odpowiedzi.

Definicja ankiety

         Ankieta jest zestawieniem pytań dotyczących spraw, w których respondenci powinni być wystarczająco zorientowani, aby móc udzielić pisemnie odpowiedzi w swobodnej formie albo dokonać wyboru spośród podanych możliwości. 5

         Ankieta [wg Pilcha] technika gromadzenia informacji polegająca na wypełnianiu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji;

         [wg Ratajewskiego] ankietę można inaczej określić jako wywiad pisemny skierowany do dużej zbiorowości;

         [wg Zaczyńskiego] technika pośredniego zdobywania informacji przez pytania stawiane wybranym osobom za pośrednictwem drukowanej listy pytań kwestionariusza;

         [wg Konarzewskiego] - technika zbierania danych polegająca na planowym wypytywaniu badanego. Podstawa ankiety jest kwestionariusz, czyli ustalona lista pytań.

         Ważną zaletą ankiety jest jej standaryzacja. Wszyscy respondenci otrzymują jednakowe pytania, dzięki czemu uzyskuje się porównywalne odpowiedzi, które daje się stosunkowo łatwo poklasyfikować. Stwarza to możliwość szybkiego i sprawnego opracowania syntetycznych wyników zbiorowych. Pytania do ankiety należy tak skonstruować, aby uzyskiwane wyniki surowo nadawały się do opracowania komputerowego.

         Pytania ankiety są zawsze konkretne, ścisłe i jednoproblemowe. Najczęściej też pytania są zamknięte i zaopatrzone w tak zwaną kafeterię, czyli zestaw wszelkich możliwych odpowiedzi. Ankieta dotyczy najczęściej wąskiego zagadnienia bądź problemu szerszego rozbitego na kilka zagadnień szczegółowych. Może być wypełniana przez samego respondenta bądź przez badającego. Ankietę wypełniamy poprzez podkreślenie właściwej odpowiedzi czy też stawianiu określonych znaków przy odpowiednich zadaniach kafeterii. 6

Typologia ankiet:

  1.  wyróżniamy ankiety jawne i anonimowe;
  2.  ze względu na sposób rozprowadzenia:
  1.  środowiskowe bezpośrednio rozprowadzane w danym środowisku, np. wśród uczniów klasy, wśród pracowników danego zakładu;
  2. ...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 43,11 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!