plik doc

Analiza projektu animacyjnego "Akademia nastolatka"

-na podstawie projektu z publ. "Kim jest animator społeczny" red. P. Henzler, B. Skrzypczak; -karty pracy w formie tabeli; -lit. przedm. Pełna analiza metod diagnozy i wykonania, cele, ewaluacja i wnioski, role animatora-każdy etap wyk, mocne i słabe str.
Karta pracy – Animacja i integracja społeczności lokalnej Tytuł projektu AKADEMIA NASTOLATKA Miejsce, którego projekt dotyczy BOCHNIA (miasto w powiecie bocheńskim, pomiędzy Krakowem a Tarnowem, ok. 30 tys. mieszkańców), projekt nakier...

plik doc

Historia kultury

Przydatne pojęcia:)
Pojęcia na historię kultury: Noc św. Bartłomieja- rzeź hugenotów(protestantów), 23/24 sierpnia 1572r.-Paryż , przyczyna: ślub Małgorzaty(katolicka Księżniczka) z przywódcą hugenotów (francuscy kalwiniści) Henrykiem Burbonem. Elekcja- wybór monarchy na zjeździe szlachty, np. elekcja vivente rege(wybór następcy za życia króla) Folwark- duże gospodarstwo rolno-handlowe, produkujące gł. Na sprzedaż. Posługuje się pracą chłopów pańszczyźnianych lub siła najemną. Human...

plik doc

Semiotyka kultury

Na podstawie slajdów od prof.:)
SEMIOTYKA KULTURY 1 .ESTETYKA Pojęcie pochodzi z 1750 roku (Aleksander Gottlieb Baumgarten) określa tym mianem teorię poznania zmysłowego Doświadczenie zmysłowe zawiera nie tylko odczucia, ale też sądy: np. On jest podobny do swego ojca, uśmiechnęła się jak jej matka, to jest piękny krajobraz Immanuel Kant - w poszukiwaniu czystego piękna odróżnienie zmysłowego odczucia i sądów na temat piękna Pojęcie bezinteresowności estetycznej jako waru...

plik doc

zawód - animator kultury

zagrozenia typowe dla zawodu animatora kultury
Zagrożenia zawodu animatora TYPY ANIMATYORA: Sumienny- jest animatorem z powołania; swoją pracę traktuję na równi z misją kapłańską, której poświęca się bez reszty; Macierzyński- podstawa jego działań jest miłość, którą przejawia poprzez niesienie pomocy, wspieranie innych, bycie do ich dyspozycji; Personalista- pragnie uczynić jednostki, którym pomaga dojrzałymi, odpowiedzialnymi i autonomicznymi; Inicjator- typ szczegól...

plik doc

animacja we włoszech

referat na temat ewolucji animacji społeczno - kulturalnej na terenie Włoch
REFERAT - ANIMACJA WE WŁOSZECH Animacja była promowana w trojaki sposób: 1.wszystko co jest realizowane w celu umożliwienia spotkania, zrozumienia, komunikacji pomiędzy publicznością a wydarzeniem kulturalnym a artstą- ANIMACJA KLASYCZNA 2.związek- relacja powstająca podczas przygotowania produktu kulturalnego pomiędzy realizatorem a odbiorcą- ANIMACJA POSZUKUJACO-BADAWCZA 3.akcja pobudzajaca, kt...

plik doc

Animacja jako nowa koncepcja upowszechniania kultury i edukacji.

Animacja jako nowa koncepcja upowszechniania kultury i edukacji. materiały z ćwiczeń z ASK - referaty
Animacja jako nowa koncepcja upowszechniania kultury i edukacji. Ruch animacji społeczno-kulturalnej i społeczno- wychowawczej najszerzej rozwinął się we Francji. Pojawienie się tych terminów spowodowało ożywioną dyskusję wśród pracowników działaczy kulturalno-oświatowych placówek wychowania pozaszkolnego zarówno we Francji, jak i na forum międzynarodowym. Problematykę tę podjęło szere...

plik doc

Animacja społeczno - kulturalna - zagadnienia egzaminacyjne

materiały do egzaminu z ASK
Animacja społeczno-kulturalna. Zagadnienia egzaminacyjne: odpowiedz 1 ASPEKT HISTORYCZNY- EWOLUCJA, FAZY, KIERUNKI. ASK wyrosła na gruncie burzliwych zmian społecznych, gospodarczych, ekonomicznych i kulturowych we Francji. Niezmiernie mocno związała się z Oświatą Ludową i jej ideałami. Ze swej francuskiej macierzy wywędrowała do innych krajów. W swej początkowej fazie, rozpoczętej na przełomie XIX i XX wieku skupiła się przede wszystkim...