ikona pliku docx

Angielski Matura słówka notatki

Słówka na mature i nie tylko. Angielski


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 84.68 kB.


I

Przedmioty szkolne

Przedmioty humanistyczne - Arts /arts/

język polski - Polish /połlysz/

język angielski - English /ynglysz/

jezyk niemiecki - German /dżermn/

język francuski - French /frencz/

język włoski - Italian /yTalijen/

język hiszpański - Spanish /spanysz/

język rosyjski - Russian /raszen/

łacina - Latin /latyn/

 greka - Greek /griik/

historia - History /hysteri/

 geografia - Geography /dżiOgrefi/

Przedmioty ścisłe - Sciences /sajensyz/

 matematyka - Mathematics (Maths) /mafs/

fizyka - Physics /fyzyks/

 chemia - Chemistry /kemystri/

biologia - Biology /baJoledżi/

Inne

wychowanie fizyczne - Physical Education (PE) /fyzykl edżuKejszn/ (pi ii)

wiedza o społeczeństwie - Social studies /sołszl stadiz/

informatyka - Computer studies /kemPjuter stadiz/

wychowanie muzyczne - Music /mjuzyk/

 roboty ręczne - Crafts /krafts/

religia - Religious Instruction /ryLydżys ynStrakszn/

Typy szkół

Edukacja podstawowa / wczesnoszkolna - primary education /prajmeri edźuKejszn/

nursery school / kindergarten - przedszkole /nerseri skułl/

play-school - szkoła dla 4 i 5 latków (system oparty na elemencie zabawy) /plej skułl/

primary / elementary school - szkoła podstawowa /prajmeri, elementri skułl/

Edukacja szkół średnich - secondary education /sekenderi edźukejszyn/

comprehensive school - liceum ogólnokształcące /komryHensyw skułl/

 grammar school -rodzaj liceum /gramer skułl/

 vocational school - odpowiednik 'zawodówki' /wokejszynl skułl/

high school -amerykańska szkoła średnia /haj skułl/

Edukacja wyższa - higher education /hajer edźukejszyn/

a university - uniwersytet /junewerseti/

evening class - studia wieczorowe /iwnin klas/

extramural courses - studia zaoczne /ekstramjurel stadiz/

Kto znajduje się w szkole

Kadra pracowników szkoły

headmaster - dyrektor /hedmaster/

headmistress - dyrektorka /hedmystrys/

form master - wychowawca klasy /form mastr/

professor - profesor /profesr/

teacher - nauczyciel / nauczycielka /ticzr/

substitute teacher - nauczyciel zastępca /sabstitjut ticzr/

biblarian - bibliotekarz /bajbLerjen/

cleaning lady - sprzątaczka /klinin lejdi/

Uczniowie

pupil - uczeń niższej klasy /pjupyl/

schoolboy/schoolgirl uczeń / uczennica /skułlboj,skułlgerl/

student - uczeń wyższej klasy (także student) /stjudnt/

classmate - kolega/koleżanka z klasy /klasmejt/

schoolchildren - dzieci w wieku szkolnym /skułlczyldrn/

Cechy nauczycieli i uczniów

Cechy pozytywne nauczycieli

just - sprawiedliwy /dżast/

demanding - wymagający /dyMendiń/

strict - wymagający (ostry) /strykt/

friendly - przyjaźnie nastawiony /frendli/

tolerant - tolerancyjny /tolerent/

educated - wykształcony /edźuKejtyd/

experienced - doświadczony /iksPirijenst/

polite - uprzejmy /peLajt/

patient - cierpliwy /pejszynt/

interesting - interesujący /ynTrestiń/

dedicated - oddany (sprawie) /dediKejtyd/

born (teacher) - urodzony nauczyciel /born/

Cechy negatywne nauczycieli

unjust - niesprawiedliwy /anDżast/

indulging - pobłażliwy /ynDoldżiń/

intolerant - nietolerancyjny /ynTolerent/

inexperienced - niedoswiadczony /yneksPirijenst/

boring - nudny /boriń/

ironic- ironiczny /ajRonyk/

malicious - złośliwy /melyszez/

impolite - nieuprzejmy /ympeLajt/

authoritarian - władczy, dyktatorski /oforyTerijen/

impatient - niecierpliwy /ymPeszynt/

lenient - pobłażliwy /linijent/

not to be fit for teaching - nie nadawać się na nauczyciela /not te bi fyt for tiicziń/

Cechy pozytywne uczniów

 hard working - cieżko pracujący /hard łerkiń/

 smart - rozgarnięty /smart/

punctual - punktualny /pankczuel/

friendly - przyjacielski /frendli/

well-behaved- dobrze wychowany /łel biHejwd/

responsible - odpowiedzialny /rySponsybl/

obedient - posłuszny /oBidijent/

 all round - wszechstronny /ol rałnd/

clever - bystry /klewr/

bright - błyskotliwy /brajt/

exceptionally talented - wyjątkowo uzdolnione /ikSepsznli talentyd/

Cechy negatywne uczniów

 lazy -leniwy /lejzi/

lying - kłamliwy /lajiń/

stubborn - uparty /stabern/

malicious - złośliwy /meLyszez/

irresponsible - nieodpowiedzialny /yresPonsybl/

disobedient - nieposłuszny /dyseBidijent/

dull - tępy /dal/

average -przeciętny /ewerydż/

insolent - bezczelny /ynsolent/

Przyrządy szkolne

classroom - klasa (pomieszczenie) /klasrum/

board / blackboard - tablica szkolna /bord, blakbord/

chalk - kreda /czok/

a piece of chalk - kawałek kredy /e pis ew czok/

sponge - gąbka /spandż/

chart - tabela /czart/

poster -plakat /połster/

 timetable - plan lekcji /tajmtejbl/

notice board - tablica ogłoszeń /nołtysbord/

school bag - tornister /skułl bag/

pencil case - piórnik /pensylkejs/

pencil - ołówek /pensyl/

pencil sharpener - temperówka /szarpner/

pen - pióro /pen/

ballpen - długopis /bolpen/

ink - atrament /ynk/

a sheet of paper - kartka papieru /e sziit ew pejper/

rubber - gumka /rabr/

ruler - linijka /ruler/

compasses - cyrkiel /kompasyz/

 book - książka /buk/

notebook - zeszyt /nołtbuk/

exercisebook - ćwiczenia /eksersajzbuk/

textbook - podręcznik /tekstbuk/

dictionary - słownik /dykszeneri/

trash can - kosz na śmieci /traszken/

bell -dzwonek /bel/

microscope - mikroskop /majkroskop/

register - dziennik /ryDżystr/

desk - biórko /desk/

table - stół /tejbl/

chair - krzesło /czejr/

Zwroty związane z uczeniem się i nauczaniem

Zwroty o pozytywnym zabarwieniu

to do homework - robić / odrabiać pracę domową /du hołmłerk/

to take an exam - podchodzić do egzaminu /tejk en ygZem/

 to pass an exam - zdać egzamin /pas en ygZem/

to revise for a test / an exam - powtarzać na klasówke / egzamin /riWajz/

to get a schoolarship - otrzymać stypendium /get e skulerszyp/

 to go to a university - "pójść" na uniwersytet /goł tu juneWerseti/

 to graduate from a university - ukończyć uniwersytet /gradżułejt/

 to do well - dobrze sobie radzić /du łel/

to make progress in- robić postępy w /mejk prołgres/

to make notes - robić notatki /mejk nołts/

to take a break - robić sobie przerwę /tejk e brejk/

to pass with flying colours - zdac "z czerwonym paskiem" /pas łyd flajin kalers/

to get marks - otrzymać oceny /get marks/

to attend classes - chodzić na zajęcia /eTend klasyz/

to do German/Englis...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 84.68 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!