ikona pliku

Algorytm zakładania gabinetu pielęgniarskiego notatki

Ten rodzaj działalności może zostać prowadzony w ramach działalności leczniczej dopiero po wpisaniu do odpowiedniego rejestru podmiotów, który jest prowadzony przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, właściwą ze względu na miejsce świadczenia usług. Działalność lecznicza charakteryzuje się przede wszystkim: a) ratowaniem, przywracaniem życia, b) udzielaniem świadczeń zdrowotnych, c) wykonywaniem usług mających na celu leczenie. W przypadku gdy pielęgniarka zdecyduje się otworzyć prywatny gabinet pielęgniarski, musi: a) posiadać prawo do wykonywaniu swojego zawodu i posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa czy położnictwa lub innej, która polega na ochronie zdrowia pacjenta, b) mieć dwuletnie doświadczenie w pracy zawodowej, c) nie może być zawieszona, pozbawiona lub ograniczona w wykonywaniu zawodu, d) nie może mieć przerwy dłużej niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 w wykonywaniu zawodu. Pielęgniarki, które chcą świadczyć usługi w gabinecie stacjonarnym muszą dysponować pomieszczeniem, w którym będą one udzielane. I – Najpierw lokal. Gabinet musi być wyposażony w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych. Zgłoszenie do sanepidu obejmuje ogólnie rzecz ujmując: a) złożenie wniosku, b) przedstawienie inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym, c) przedstawienie planów architektonicznych pomieszczeń, d) udostępnienie do wglądu danych dotyczących pomieszczeń: powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody itp. Przede wszystkim należy posiadać tytuł prawny do lokalu. Może to być umowa najmu, dzierżawy, czy podnajmu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z dnia 29.06.2012 r., poz. 739) oraz załącznikiem nr 2 „Wymagania szczegółowe, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia przychodni”, aby gabinet spełniał kryteria wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną musi posiadać: a) co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej, b) co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej, c) co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady. d) meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję (nie dotyczy gabinetów w lokalu mieszkalnym), e) podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Pomieszczenia, w których będą wykonywane badania lub zabiegi (z wyjątkiem pomieszczeń, w których odbywa się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego) należy wyposażyć w: a) co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, b) dozownik z mydłem w płynie, c) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, d) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią. Wyposażenie ruchome, które trzeba posiadać w gabinecie określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z dnia 28.10.2013 r., poz. 1248), (w załączeniu). Wiele pielęgniarek decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej na zasadzie wyjazdu do miejsca wezwania i rezygnuje z prowadzenia stacjonarnego gabinetu. Powód jest prozaiczny, jego adaptacji i wyposażenia to ok. 30 tys. zł. Zakup specjalistycznego sprzętu i produktów wymaga sporych nakładów finansowych, dlatego warto zwrócić uwagę na zewnętrze źródła dofinansowania. II – Dofinansowania. Między innymi można skorzystać z takich form jak: a) kredyt, b) dotacja z Urzędu Pracy - każdy początkujący przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o bezzwrotną dotację z urzędu pracy, które obecnie stanowią formę walki z bezrobociem: • obecnie dotacje z urzędu pracy wahają się od cztero- do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, • wysokość dotacji zależy od kwot, jakie urzędy pracy otrzymały na ten cel, • szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek; c) środki pieniężne z programów wspierających. Stworzenie biznes planu na pewno zwiększy szansę na otrzymanie dofinansowania. Ponadto profesjonalnie skonstruowany biznesplan przydaje się w sytuacji, gdy bezrobotny nie posiada wkładu własnego lub wykształcenia kierunkowego, związanego z profilem zakładanej działalności. Pozwala urzędnikom lepiej zrozumieć koncepcję przedsiębiorcy, a jemu pomaga w systematycznym rozwoju firm. Formy prowadzenia działalności: Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, ze zm.) pielęgniarka, która chce otworzyć swój prywatny gabinet, może tego dokonać w następujących formach: a) indywidualnej specjalistycznej praktyki w stacjonarnym, odpowiednio wyposażonym gabinecie, b) indywidualnej specjalistycznej praktyki prowadzonej w miejscu wezwania, c) indywidualnej specjalistycznej praktyki prowadzonej w przedsiębiorstwie na podstawie umowy, d) grupowej praktyki - w formie spółek: cywilnej, osobowych, handlowych lub kapitałowych. Ważne! W przypadku prowadzenia praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego nie można prowadzić działalności poza miejscem tego przedsiębiorstwa. Założenie gabinetu pielęgniarskiego Gabinet pielęgniarski w formie jednoosobowej działalności gospodarczej Ten typ działalności prowadzi się i reprezentuje samodzielnie. Przedsiębiorca może skorzystać z księgowości uproszczonej. Nie wymaga się także od niego wkładu w postaci kapitału założycielskiego. Niewątpliwym minusem prowadzenia działalności w takiej formie jest odpowiedzialność za zobowiązania firmy prywatnym majątkiem. Ta sama odpowiedzialność tyczy również małżonka z wyłączeniem jego osobistego majątku. Gabinet pielęgniarski w formie spółki cywilnej Spółkę cywilną zakładają minimum dwie osoby. Jest to jedyny rodzaj spółki, który nie wymaga rejestracji w KRS tylko, tak jak jednoosobowa działalność gospodarcza, w CEIDG. Również przy tej formie prowadzenia działalności, nie wymaga się od przedsiębiorcy kapitału. Minusem spółki cywilnej jest fakt, że za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy do wysokości majątku wspólnego oraz każdy ze wspólników majątkiem osobistym. Prowadzenie działalności w formie spółki jawnej lub partnerskiej co do zasady podlega przepisom kodeksu handlowego, w związku z tym należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Gabinet pielęgniarski w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną działalnością to jeden z rodzajów spółek handlowych kapitałowych. Aby ją założyć niezbędne jest posiadanie kapitału w wysokości minimum 5.000 zł - dopiero wtedy należy dokonać zgłoszenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie jak w przypadku innych form prowadzenia działalności w spółce jej regulacje są zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną a za zobowiązania finansowe spółki nie odpowiadają jej współwłaściciele. Wierzyciel ma prawo dokonać egzekucji jedynie z majątku spółki i to tylko do wysokości kapitału zakładowego, określonego umową. Różni się także umowa między wspólnikami - musi być ona sporządzona w formie aktu notarialnego. Minusem prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. jest fakt, że wiąże się to z koniecznością prowadzenia kosztownej, pełnej księgowości. III - Rejestracja działalności – wpis do rejestru 1) Przedsiębiorcy indywidualni i wspólnicy spółek cywilnych rejestrują się na tzw. starych zasadach w Urzędach Miast i Gmin. Aby zarejestrować firmę należy złożyć wniosek CEIDG o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do wyboru: osobiście, listem poleconym (poświadczonym notarialnie), elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Opłata: bezpłatnie 2) Wszystkie pozostałe formy przedsiębiorstw np. spółki handlowe, spółdzielnie itp. rejestrują się na tzw. nowych zasadach – rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (koszt takiego wpisu wynosi 500 zł opłaty sądowej oraz 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.) IV - Nadanie numeru REGON REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizującym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), a także oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wniosek ten stanowi także zgłoszenie lub zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS. [wraz z nr REGON otrzymuje się określenie działalności gospodarczej wg PKD i EKD Działalność pielęgniarek i położnych sklasyfikowana jest PKD 86.90.C V - Obowiązkowe ubezpieczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy dokonać obowiązkowego ubezpieczenia w ZUS. Konsekwencją zgłoszenia jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. W przypadku zatrudniania pracowników należy obowiązkowo ubezpieczyć ich w ciągu 7 dni od zatrudnienia i wówczas dodatkowo wnosi się składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. • ZUS ZUA - jeżeli ma podlegać pełnemu ubezpieczeniu (prowadzenie działalności to jedyny tytuł do ubezpieczeń), • ZUS ZZA - jeżeli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (pracuje na etacie i osiąga wynagrodzenie nie niższe niż minimalne). Przy czym, ci, którzy równocześnie do prowadzonej działalności nadal będą wykonywać świadczenia zdrowotne na etacie powinni pamiętać o tym, by nie doszło do zbiegu ubezpieczeń społecznych (zdublowaniu składek). Zakład pracy odprowadza już za nich składki społeczne, a więc w ramach prowadzonej działalności podlegać będą jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W ZUS należy wówczas złożyć formularz ZZA. Koszt zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS jest bezpłatny. VI - Zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Oznacza to, iż w momencie składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarka nie musi posiadać zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (bo wykonywanie działalności leczniczej można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą). Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych: 30.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek. Jeżeli dany podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej albo wykonuje działalność leczniczą w więcej niż jednej formie, wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC tego podmiotu stanowi równowartość najwyższej minimalnej sumy gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów działalności leczniczej albo form wykonywanej działalności leczniczej. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki/pielęgniarza j to odpowiedzialność za szkodę, jaką może ona wyrządzić pacjentowi w trakcie wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz za szkodę powstałą w skutek niezgodnego z polskim prawem zaniechania udzielenia tych świadczeń. Szczegółowy zakres ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z dnia 30.12.2011 r., nr 293 poz. 1729). Zgodnie z tym rozporządzeniem spod ubezpieczenia są wyłączone szkody wyrządzone przez pielęgniarkę, która udzieliła świadczenia pomimo pozbawienia prawa wykonywania zawodu lub w okresie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu, szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, szkody polegające na zapłacie kar umownych oraz szkody powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek lub aktów terroru. Uwaga! Od 15 lipca 2016 r. pielęgniarka/pielęgniarz nie ma już obowiązku przekazania do okręgowej rady pielęgniarek i położnych dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy (polisy ubezpieczeniowej). Wystarczy, że podczas składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oświadczy, że spełnia warunki wykonywania działalności leczniczej. VII - Rejestracja w Urzędzie Skarbowym W US należy załatwić kilka formalności: Formalność 1 – Obecnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z wyborem formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 Formalność 2 – Gdy przedsiębiorca chce lub musi być płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT należy złożyć druk VAT-R: - na formularzu przedsiębiorca dokonuje rejestracji jako podatnik VAT czynny lub też podatnik VAT zwolniony. - na tej samej deklaracji podatnicy mogą dokonać rejestracji dotyczącej wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. - od 2015 roku rejestracja dla celów VAT jest bezpłatna. Został również zniesiony obowiązek uzyskania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego. - jeżeli jednak przedsiębiorca chce uzyskać takie potwierdzenie, powinien wiedzieć, że jego wydanie kosztuje 170 zł. - urząd Skarbowy potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną. Jeśli dane objęte tym zgłoszeniem się zmienią - trzeba je zaktualizować w terminie 7 dni. - możliwość skorzystania z podmiotowego zwolnienia VAT mają podmioty, których przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200.000 zł netto. Limit ten obowiązuje od 2017 roku w związku z nowelizacją przepisów ustawy o VAT. [zwolnienie lub wybór VAT obowiązuje przez 3 lata] Formalność 3 – wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności mogą złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania lub wniosek o zastosowanie opodatkowania kartą podatkową (PIT-16) już na etapie rejestracji działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. 4 możliwości: 1) Podatek według skali podatkowej - jest metodą opodatkowania PIT, na podstawie której stosowana jest tzw. progresja podatkowa. Polega na tym, że stawka podatku rośnie wraz z przekroczeniem ustalonego ustawowo progu. Podstawową zaletą tej metody rozliczania PIT jest przede wszystkim fakt, że podatnik może obniżyć przychody o koszty poniesione w celu ich uzyskania, a także o straty z lat ubiegłych poniesione z działalności gospodarczej czy składki ZUS. 2) Podatek liniowy - według stawki 19% mogą korzystać m.in. podatnicy samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą. Podatek liniowy jest prosty do wyliczenia i w swej konstrukcji przypomina schemat wyliczenia podatku według skali podatkowej. Do urzędu skarbowego wpłacany jest w okresach miesięcznych lub kwartalnych 19-procentowy podatek od dochodu. W tej sytuacji jest również możliwe rozliczenie z lat ubiegłych. 3)Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym płacą podatek wyłącznie od osiągniętego przychodu. Nie mają możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tej formy opodatkowania. Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pewne kategorie działalności zostały zwolnione z tego przywileju mogą z niego skorzystać m.in.: zawód lekarza wszystkich specjalności, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki. 4) Karta podatkowa - stanowi najprostszą formę opodatkowania. Bowiem kwota podatku nie jest uzależniona od osiąganego dochodu, a zależy jedynie od: • rodzaju prowadzonej działalności, • liczby mieszkańców gminy, na której terenie jest prowadzona działalność, • liczby zatrudnionych pracowników. Przy tej formie rozliczeń podatnik nie ma obowiązku składania tradycyjnej deklaracji PIT. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczać się na podstawie karty podatkowej, powinni spełnić szereg wymogów: • nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej, • małżonek przedsiębiorcy nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie, • nie korzystają z usług osób zatrudnionych włącznie przez siebie, w wyjątkiem usług specjalistycznych, • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych na podstawie odrębnych przepisów akcyzą, • funkcjonują na terytorium państwa polskiego. Dodatkowo profil działalności powinien pochodzić z zakresu dwunastu działów określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów , w którym widnieje grupa „wolne zawody świadczone w zakresie ochrony zdrowia, np. lekarz, pielęgniarka”. Planując prowadzenie działalności w formie indywidualnej praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie zawartej umowy, pielęgniarka lub położna nie ma prawa do opodatkowania ryczałtem lub kartą podatkową. VIII - Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej(Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm). Rejestr prowadzony jest przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Wniosek można złożyć elektronicznie, wykorzystując podpis kwalifikowany lub przez profil zaufany ePUAP. Wysłany wniosek kierujemy do właściwej terytorialnie (tam, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza) Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wpis do rejestru dokonywany jest w terminie 30 dni od przesłania wniosku wraz z załącznikiem. Podkreślenia wymaga fakt, że jeszcze przed wypełnieniem wniosku do RPWDL na konto właściwej okręgowej izby trzeba wpłacić opłatę za wpis do rejestru. W przypadku pielęgniarek i położnych wynosi ona 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru. Zmiana danych objętych Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą W przypadku, gdy ulegną zmianie dane co do prowadzonej działalności, pielęgniarka/pielęgniarz mają obowiązek zgłosić je Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od momentu ich powstania. Po zdobyciu nowych kwalifikacji (każdorazowo) osoba prowadząca gabinet pielęgniarski powinna złożyć stosowne dokumenty, które je potwierdzają do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. IX - Kasa fiskalna, VAT a gabinet pielęgniarski Obowiązek prowadzenia kas fiskalnych maja ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej(zakupy na potrzeby własne). Jeżeli przedsiębiorcy rozpoczynają działalność gospodarczą nie muszą prowadzić kasy fiskalnej. Obowiązek prowadzenia kas fiskalnych pojawia się wówczas, gdy obroty kasowe przekroczą kwotę bazową (aktualnie 20.000zł) . Przy prowadzeniu kas występują liczne zwolnienia przedmiotowe, które dotyczą również zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia (poz. 51 zał.; „Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności”). Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z dnia 28.12.2016r., poz. 2177). Świadczenie usług pielęgniarskich i położniczych z mocy prawa zwolnione jest z VAT. Przyszli przedsiębiorcy nie muszą więc dokonywać żadnych formalności na tym polu. X - Gabinet pielęgniarski a oddzielny rachunek bankowy Przepisy nie wprowadzają wprost obowiązku założenia oddzielnego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do celów firmowych. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że w momencie w którym zdecydujemy się rozliczyć bezgotówkowo z innym przedsiębiorcą, musimy tego dokonać przez konto firmowe, taki obowiązek powstaje również w przypadku, gdy wartość jednorazowej transakcji przekracza 15 tys. Należy mieć na uwadze również to, że konto prywatne przeznaczone do celów działalności nie może współdzielone z inną osobą. Co ważne - jest możliwość założenia firmowego rachunku przed rejestracją gabinetu pielęgniarskiego w tym celu należy udać się do banku, który posiada ten rodzaj oferty przygotowany specjalnie dla przyszłych przedsiębiorców. X - Zawiadomienie inspektora pracy i inspektora sanitarnego Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności (z chwilą zatrudnienia minimum jednego pracownika) zawiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy inspektorat pracy oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Ponadto w zawiadomieniu należy umieścić informacje o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Jeżeli pracodawca nie dopełni tego obowiązku może na niego zostać nałożona grzywna w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy złotych. W przypadku Gabinetu Pielęgniarskiego konieczne jest uzyskanie zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (SANEPIDU) na prowadzenie działalności w danym lokalu. W tych przypadkach "odbioru" lokalu siedziby/miejsca wykonywania danej działalności gospodarczej musi dokonać SANEPID. XI - Reklama gabinetu pielęgniarskiego Skuteczna strategia marketingowa jest kluczem do sukcesu prowadzonej działalności. Punktem wyjścia jest utworzenie marki firmy - w profesjonalnym sloganie nazywane jako branding. Podstawą reklamy przychodni jest promocja w sieci. Należy przede wszystkim zainwestować w dobrą stronę internetową, prezentująca rzeczywiste fotografie gabinetu pielęgniarskiego to podstawowa wizytówka firmy, która stanowi jej wizytówkę, ale także umożliwia przeglądanie pełnej oferty oferowanych usług. Przyszli przedsiębiorcy nie powinni również zapominać o sile social mediów. Profil przychodni na Facebooku (funpage) już nikogo nie zdziwi, a na pewno pozwoli pozyskać dużą liczbę nowych pacjentów. Co nie podlega wątpliwości, bardzo ważnym czynnikiem marketingowym prowadząc przychodnię jest profesjonalna obsługa pacjentów. Zawodylekarza i pielęgniarki traktowane są jako zawody zaufania społecznego. Pacjenci oczekują nie tylko fachowej wiedzy i kwalifikacji, ale również ciepłej postawy. Będąc zadowolonym ze świadczonych usług, na pewno polecą go dalej. Często nowi pacjenci odwiedzają przychodnię właśnie z polecenia go przez rodzinę czy znajomych. XII - Świadczenie usług pielęgniarskich Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. z dnia 08.03.2017 r., 2017 poz. 497). 1) Odpłatnie – ustalenie cennika Układając cennik usług należy kierować się zdrowym rozsądkiem i zachować właściwe proporcje pomiędzy rentownością swojej firmy i uwzględnieniem warunków finansowych pacjentów (przykład w załączeniu). 2) Nieodpłatnie - podpisać umowę z NFZ w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych: a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. (Dz.U. z 2013r. poz. 1248, tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 86). b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - załącznik Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz.U. 2015 poz. 1400, tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1146). c) Zarządzenie nr 124/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Założenie gabinetu pielęgniarskiego w skrócie Podsumowując wszystkie opisane wyżej informacje, aby założyć gabinet pielęgniarski należy: 1. Posiadać odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, 2. Wypełnić wniosek CEIDG-1, 3. Do 7 dni od wypełnienia CEIDG-1 złożyć deklarację ZUA lub ZZA do ZUS, 4. Wykupić obowiązkowe Ubezpieczenie OC, 5. Przygotować odpowiednie dokumenty, które świadczą o minimum 2-letnim doświadczeniu w zawodzie, a także braku tzw. przerwy w wykonywaniu zawodu, 6. W przypadku prowadzenia praktyki w gabinecie pielęgniarskim uzyskać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających wykonywanie określonych świadczeń zdrowotnych w gabinecie, 7. Dokonać opłaty o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, 8. Wypełnić wniosek o wpis do RPWDL.


ocena: 4.0, 0

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!