ikona pliku docx

Agresja i przemoc . Jak im się przeciwstawić. notatki

konspekt z profilaktyki społecznej


  55 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 55
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35.40 kB.


AGRESJA I PRZEMOC. JAK SIĘ IM PRZECIWSTAWIĆ?

Przeciwdziałanie patologiom społecznym.


AGRESJA I PRZEMOC. JAK SIĘ IM PRZECIWSTAWIĆ?


CEL ZAJĘĆ:

• zwiększenie świadomości uczniów na temat: czym jest agresja i przemoc?;
• analizę przyczyn zachowań agresywnych,
• poszukiwanie sposobów przeciwdziałania agresji i przemocy,
• uświadomienie młodzieży i dorosłym różnorodności zachowań agresywnych jakie 
  są stosowane i jakie wywołują one skutki u ofiar;
• zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z agresją i zapobiegania jej;
• wskazanie pozytywnych sposobów i technik hamowania i rozładowania agresji,
• ćwiczenie umiejętności rdzenia sobie z własną złością
• skłonienie do refleksji nad swoim zachowaniem,


            
METODY:   praca w grupach, burza mózgów, praca indywidualna, mini wykład , dyskusja,  
                scenki, rundka, projekcja filmu „Pięć kroków do tyranii”
 

POMOCE:  kartki papieru, pisaki, komputer, projektor, załączniki, (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6)


CZAS TRWANIA: 2x45 min

PRZEBIEG   ZAJĘĆ:

CZĘŚĆ I

1. Przywitanie z grupą i zapoznanie z tematyką zajęć.

2. Zabawa integracyjna.
Wychowawca   proponuje, aby wszyscy opowiedzieli, co dobrego spotkało ich w minionym tygodniu.

3. Burza mózgów :„Z czym kojarzy nam się słowo AGRESJA i PRZEMOC?”
Prowadzący zapisuje na tablicy słowa „agresja” i „przemoc”, a uczniowie metodą „burzy mózgów” podają swoje skojarzenia z tymi pojęciami. Wszystkie hasła zostają zapisane na tablicy. Nauczyciel podsumowuje na podstawie załącznika 1 i 2.
 
4. Mini wykład: „Rodzaje zachowań agresywnych”  na podstawie załącznika 3. 

Które z nich występują w szkole/w klasie/na podwórku? 
     
5. Praca na forum grupy: „Dlaczego młodzi ludzie zachowują się agresywnie, dlaczego stosują przemoc?”
Wspólne wypracowanie powodów zachowań agresywnych. Uczniowie zgłaszają swoje pomysły, nauczyciel zapisuje je na arkuszu zbiorczym lub tablicy  i uzupełnia odpowiedzi uczniów na podstawie załącznika 4.

6. „Jakie formy agresji/przemocy można spotkać szkole, w pracy?” praca w małych grupach.
Uczniowie w 4 grupach wypisują jakie formy agresji i przemocy można spotkać w klasie; nauczyciel tworzy na arkuszu tabelę (patrz załącznik 5).

7. Co robi człowiek, gdy się złości? Co mogę zrobić, gdy ktoś wobec mnie zachowuje się agresywnie?- praca w grupach.
Uczniowie zastanawiają się nad tym, jak ludzie rozładowują negatywne uczucia: złość, gniew, wściekłość? Nauczyciel zapisuje na  tablicy  wypowiedzi uczniów.
Wspólnie z prowadzącym określają, które z nich są niebezpieczne, które pozytywne i bezpieczne. Które z bezpiecznych sposobów rozładowania trudnych emocji są możliwe do zastosowania np. w szkole? Dyskusja.
W ten sposób powstaje wykaz radzenia sobie z agresją.             

CZĘŚĆ II

8. „Jak w zwykłych ludziach rodzi się agresja” Projekcja filmu.
Uczniowie oglądają film pt. „Pięć kroków do tyranii”. Dowiadują się że w obliczu sprzyjających warunków, każdy z nas może stać się tyranem. Prowadzą do tego kolejne kroki, które popełniamy nieraz nieświadomie każdego dnia..

9. Omówienie filmu w grupach i na forum. 
Nauczyciel zwraca uwagę na to, że aktorzy występujący w filmie w większości na początku eksperymentu deklarowali że nie są w stanie wyrządzić nikomu krzywdy.

                             
Podsumowanie:
Zwracamy uwagę jaki jest wpływ przeżywanych emocji na zachowanie człowieka?; jaki jest wpływ zachowań agresywnych na relację z drugim człowiekiem? (agresja rodzi agresję, agresja niszczy relacje, burzy poczucie bezpieczeństwa). Jaki jest wpływ AUTORYTETU na nasze zachowanie.
Uświadamiamy, że dużą rolę w przerwaniu agresji mają świadkowie. Każdy z nas może coś zrobić w przezwyciężaniu agresji , aby na świecie było mniej przemocy. NIE MOŻNA BYĆ OBOJĘTNYM!


10.  Podsumowanie. Ocena aktywności uczestników zajęć.

Załącznik 1
CO TO JEST AGRESJA I PRZEMOC?

 W psychologii agresja oznacza „działanie skierowane przeciwko osobom lub przedmiotom, wywołującym  u jednostki niezadowolenie lub gniew”.  
Agresja może występować w postaci fizycznej lub słownej, może przejawiać się w formie bezpośredniej skierowanej na osobę lub rzecz wywołującą uczucie wrogości i w formie przemieszczonej skierowanej na obiekt zastępczy.

Przemoc to zachowania agresywne i jednocześnie destruktywne w stosunku do innej osoby lub grupy osób, /…/ w wyniku których inne osoby ponoszą uszczerbek na ciele lub w zakresie funkcji psychicznych . 
Jest to bezpośrednie oddziaływanie jednego człowieka na drugiego w celu zmuszenia go, wbrew jego woli, do zmiany zachowań, zmiany systemu wartości bądź poglądów w jakiejś sprawie. 
Działanie takie stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu fizycznemu lub psychicznemu.
Przemoc powstaje zwykle na podłożu emocjonalnym, ale czasem jest działaniem ściśle i dokładnie zaplanowanym zarówno pod kątem doboru ofiar, zastosowanych form przemocy, a także celów, które napastnik zamierza osiągnąć. 
Według J. Mellibrudy przemoc jest zawsze intencjonalna, narusza prawa i dobra osobiste jednostki, zawsze powoduje szkody.
Przemoc ma tendencje do powtarzania się, jest często rozpaczliwym zagłuszeniem poczucia niemocy. 
Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara.
          
 
Załącznik 2

Termin agresja wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie agressio oznacza napad, a agressor rozbójnika. Autorzy zajmujący się problemem agresji w podobny sposób definiują to pojęcie. Zachowaniem agresywnym nazywa się: zachowanie przybierające formę ataku skierowanego przeciw określonym osobom lub rzeczom . Jednak nie wszyscy uważają, iż zjawisko to ma charakter wrogi. Przykład takiego odmiennego rozumienia stanowi definicja z Międzynarodowego Słownika Webstera, opisująca agresję jako: ...poruszanie się naprzód. Cel ruchu nie ma znaczenia. Może to być zamierzenie przyjazne lub wrogie .

Powszechnie jednak wciąż pojęcie to oznacza: działanie skierowane przeciwko osobom lub przedmiotom, wywołującym u jednostki niezadowolenie lub gniew . Zjawisko to może występować w postaci fizycznej lub słownej, może przejawiać się w formie bezpośredniej skierowanej na osobę lub rzecz wywołującą uczucie wrogości, i w formie przemieszczonej skierowanej na obiekt zastępczy.
Wielu autorów, np. A. Bandura i R.H. Walters, uważa agresję za psychologiczną przyczynę wielu przestępstw: mimo że ten pogląd nie jest powszechny, badania nad przyczynami 
i formami agresji uważane są za najlepsze źródło poznania psychologicznych uwarunkowań zachowania przestępczego .

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35.40 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!