plik doc

pojecia prawa

bardzo dobra
      Co to jest prawo i jaki jest stosunek państwa i prawa? Prawo to uporządkowany zbiór generalnych i abstrakcyjnych norm postępowania ustanowionych lub uznanych w odpowiedniej formie przez państwo, których realizowanie jest zabezpieczone przymusem państwowym.       Koncepcja prawa;       Funkcje prawa; Prawo pełni w państwie różnorodne funkcję zarówno wobec obywatela jak i wobec całej zbiorowości. Prawo reguluje życie poli...

plik txt

Kody radiowe

Bakterie
U¿ywane i przydatne kody radiowe: 10-0 - zachowaj ostro¿noœæ 10-4 - wiadomoœæ otrzymana, zrozumiano 10-6 - zmiana kana³u/czêstotliwoœci 10-10 - bójka 10-17 - potrzebna benzyna 10-18 - wymiana sprzêtu 10-19 - powrót na komisariat 10-20 - po³o¿enie, pozycja 10-23 - pozostaæ w pobli¿u 10-26 - czysto 10-29V- poszukiwany pojazd... 10-43 - wezwijcie lekarza 10-45 - stan zdrowia zatrzymanego? 10-45A - dobry (w odpowiedzi na 10-45) 10-45B - powa¿ny (w odpowiedzi na 10-45) 1...

plik doc

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA OPRACOWANIE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA OPRACOWANIE 1. Trzy rozumienia pojęcia administracja Administracja to organizatorska działalność państwowa pochodzi od łacińskiego słowa ministrale – służyć. Administracja to zarządzanie sprawami państwa, zarządzanie innymi sprawami publicznymi. Pojęcie administracji w ujęciu negatywnym. To dziedzina aktywności państwa, która nie jest ani ustawodawstwem ani sądownictwem w wymiarach sprawiedliwości tylko jest tą resztą czyli cz...

plik pdf

nihfdh

ejsynzrjfxgyvuctkzuef
PRAWO MEDYCZNE DLA PIELĘGNIAREK Dorota Karkowska z wprowadzeniem Włodzimierza Cezarego Włodarczyka Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Recenzent Prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Włodarczyk Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Łamanie Kamila Tomecka Układ typograficzny Marta Baranowska Poszczególne części napisali: Dorota Karkowska: część II, III Włodzimierz Cezary Włodarczyk: c...

plik docx

prezydenci i premierzy

tabelka z prezydentami i premierami w 2014 roku.

państwo

plik doc

Międzynarodowe rynki finansowe

ściągi
MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE WYKŁAD 02.03.2014R. Globalizacja rynków finansowych- następuje dzięki liberalizacji handlu, postępowi technologicznemu, przepływowi informacji oraz gwałtownemu rozwojowi i wzrostowi gospodarczemu państw rozwijających się. Pozytywne aspekty globalizacji: -swobodny przepływy kapitału, dostępność aktywów rynkowych, wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się, dyscyplinowanie rządów i banków centralnych do prowadzenia bardziej odpowiedzialnej polityk...