ikona pliku pdf

134 notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 496,33 kB.


POCHODZENIE PTśKÓW (= AVES)
 przodków ptaków upatruje si w obr bie gadów mezozoicznych zaliczanych do Archosauria  w grupie tej wyst powała:  tendencja do dwunożności  pionizacja ciała  delikatność w budowie oraz podobieństwa w budowie ich szkieletu ze szkieletem praptaka  Archeopteryx (praptak) reprezentuje zaawansowane stadium rozwoju ewolucyjnego ptaków  przypuszcza si , że mi dzy gadami a ptakami reprezentowanymi przez Archeopteryx istniała forma przejściowa, któr nazwano Proavis 1. na etapie Proavis doszło do przejścia od naziemnej lokomocji do lotu typowego dla ptaków Proavis miał odpowiednio ukształtowane przednie kończyny, pokryte wydłużonymi przednie kończyny przekształcone w zacz tkowe skrzydła służyły do przyspieszania biegu 2. Proavis był zwierz ciem nadrzewnym odpowiednio ukształtowane pokrycie kończyn przednich oraz ogona umożliwiało lot ślizgowy (skokiĘ obecność wolnych palców z pazurami w kończynie przedniej oraz przeciwstawność jednego palca w kończynie tylnej umożliwiało czepianie si gał zi drzewPrzodkowie:  ptaki przystosowały si do lotu na skutek:  stałocieplność i szybka przemiana materii  wytworzenie okrycia ciała w postaci piór  pneumatyzacja wielu kości, zrost kr gów oraz rozwój grzebienia na mostku  rozwój mózgowia i narz dów zmysłów (orientacja w przestrzeni)
PODOBIEŃSTWś I RÓ NICE W BUDOWIE żORFOŻOGICZNEJ I śNśTOżICZNEJ GśDÓW I PTśKÓW
GADY POKRYCIE (wytwory skóryĘ wytwory: łuski, tarczki, pazury, pancerz żółwia - sucha - prawie zupełnie pozbawiona gruczołów niektóre jaszczurki- gruczoły udowe żółwie- gruczoły u nasady kończyn krokodyle- g. po bokach żuchwy - zawiera komórki barwnikowe - naskórek rogowaciej cy zrzucany okresowo w postaci wylinki - czaszka silnie skostniała - obecność z bów (brak u żółwiĘ -1 kłykieć potyliczny - różne typy budowy i poł czeń kości w czaszce PTAKI wytwory: pióra, pazury, dzioby, szpony
SKÓRś
-sucha, cienka, elastyczna - bez gruczołów (gruczoł kuprowy położony ponad nasadami piór ogonaĘ - zawiera komórki barwnikowe
CZASZKA
- kości czaszki zrośni te w jednolit konstrukcj bardzo cienk i lekk , brak szwów - brak z bów -1 kłykieć potyliczny powstaje ze zrośni cia si kości mi dzyszcz kowych (kość kwadratowa i stawowa ł cz szcz k i żuchw – s wydłużone w dzióbĘ - 4 odcinki (szyjny, piersiowy, l dźwiowokrzyżowy, ogonowyĘ -kr gi odcinka piersiowego, l dźwiowokrzyżowego, i ogonowe s zrośni te w tzw. pygostyl - kr gi heteroceliczne (siodełkowateĘ i opistoceliczne (tyłowkl słeĘ - obecność grzebienia na mostku - obr cz barkowa: zbudowana z kości parzystych krucza + łopatka + obojczyk -obr cz miednicowa -zbudowana z 3 kości parzystych: biodrowa+ kulszowa+ łonowa -kończyna przednia przekształcona w skrzydło
DZIÓB
brak
SZKIELET
- 5 odcinków kr gosłupa (szyjny, piersiowy, l dźwiowy, krzyżowy, ogonowy) - kr gi proceliczne (przodowklesłeĘ lub amficeliczne (dwuwkl słeĘ - brak grzebienia - obr cz barkowa: kość krucza + przedkrucza + łopatka + obojczyk -o br cz miednicowa: 2 kości bezimienne (kazda zbudowana z kości biodrowej, kulszowej i łonowejĘ -zanik kończyn u gadów beznogich
KLATKA PIERSIOWA
żebra nie podzielone na dwie cz ści, brak wyrostków haczykowatych - 2 pary kończyn o budowie typowej dla zwierz t l dowych, zwykle 5-palczaste - pas miednicowy zamkni ty - pierścień otaczaj cy otwór miednicowy ( u gadów beznogich pas barkowy i miednicowy ulegaj redukcjiĘ
KOŃCZYNY
OŁ DEK
niepodzielony
żebra poł czone z mostkiem s złożone z 2 cz ści poł czonych ze sob ruchomo żebra te posiadaj wyrostki haczykowate - kończyny przednie przekształcone w skrzydła, 3-palczaste - w kończynie tylnej zrost kości stepu i śródstopia (kość skokowaĘ, zwykle 4palczaste - miednica otwarta ( nie tworzy obr czyĘ - podzielony na żoł dek gruczołowy i mi śniowy - wyst powanie woli (magazyn pokarmu, produkcja substancji odżywczych dla piskl t, rozpoczynaj si procesy trawienne) 2 przedsionki i 2 komory płuca i worki powietrzne (podwójne oddychanie) brak p cherza moczowego nerka właściwa ż ńskie: pojedynczy jajnik i jajowód (redukcja prawej strony) narz d kopulacyjny: wyst puje i nielotów zapłodnienie wewn trzne jajorodne
SERCE ODDYCHANIE UKŁśD WYDALNICZY NśRZ DY ROZRODCZE ZśPŁODNIENIE ROZRÓD
2 przedsionki i 1 komora z niepełn przegrod (wyj. krokodylĘ parzyste płuca g bczaste (u w ży i padalców 1 płucoĘ p cherz moczowy u żółwi i jaszczurek (brak u w ży i krokodyliĘ nerka właściwa żeńskie: parzyste jajniki i jajowody narz d kopulacyjny (brak u hatteriiĘ, podwójny lub pojedyńczy zapłodnienie wewn trzne owodniowce jajorodne, jajożyworodne (padalec, żmija, jaszczurka żyworodnaĘ, żyworodne
BUDOWś I RODZśJE PIÓR
Pokrycie ciała piórami jest jedn z najbardziej charakterystycznych cech ptaków. Pióra nie pokrywaj równomiernie całego ciała ptaka: pterylia – miejsca, na których zgrupowane s pióra, aprteria – obszary o małej ilości lub braku piór. Budowa pióra (na przykładzie pióra konturowegoĘ:  o (rogowa rurka) = dudka (cz ść zagł biona w skórzeĘ + stosina (cz ść wyrastaj ca ponad skór Ę  chor giewki (osadzone po obu stronach stosinyĘ składaj si z promieni, w których wyst puj dwa rz dy promyków z haczykami lub listewkami Podział piór w zależności od ich budowy:  pióra konturowe (długa, sztywna stosina ; ich odpowiednie osadzenie na ogonie i kończynach przednich tworzy duże płaszczyzny lotneĘ - lotki skrzydeł (długie, osadzone wzdłuż kości dłoni = lotki I rz du a osadzone wzdłuż kości przedramienia = lotki II rz duĘ - sterówki - pióra pokrywowe  pióra puchowe (leż pod p. pokrywowymi ; mi kkie stosiny i chor giewki ; chroni przed utrat ciepłaĘ  pióra nitkowate (pozbawione chor giewekĘ - pióra szczeciniaste (nasada dzioba np. sowa, chroni nozdrza zewn trzne np. krukĘ - rzęsy (chroni oko np. emuĘ Z liczb lotek II rz du w stosunku do liczby piór pokrywowych zwi zany jest podział skrzydeł na dwa typy:  diastataktyczny (jedna pokrywa skrzydłowa wi cej od lotek II rz duĘ  eutatyczny (liczba pokryw skrzydłowych i lotek II rz du jest równaĘ Sterówki osadzone na pygostylu układaj si różnie u różnych gatunków ptaków daj c zmienny kształt ogona.
PRZYSTOSOWANIA DO LOTU W BUDOWIE ANATOMICZNEJ I MORFOLOGICZNEJ PTśKÓW
Budowa morfologiczna:  stałocieplność,  aerodynamiczny (opływowyĘ kształt ciała,  szcz ki zakończone ostrym dziobem, który przebija powietrze,  skóra pokryta piórami, b d cymi przekształconymi łuskami gadów,  wyst powanie gruczoł kuprowego, natłuszczaj cego pióra,  wysoki stopień rozwoju wzroku i słuchu, Budowa anatomiczna: Szkielet:  silny, spneumatyzowany szkielet = kości wypełnione powietrzem (oprócz kości czaszki, dłoni, przedramienia i miednicy),  czaszka: - zredukowanie kości czaszki i pozbawienie szwów, - pozbawiona z bów (lekkośćĘ, - poł czona z kr gosłupem 1 kłykciem potylicznym (swoboda ruchowa głowy), - otwór wielki przesuni ty jest na doln stron czaszki (ruchliwość szyiĘ  zrośni cie kr gów odcinka piersiowego, l dźwiowo-krzyżowego i ogonowego (kr gi szyjne s jedynym ruchomym elementem kr gosłupaĘ: - zaz bianie si kr gów w sobie chroni ce przed „wyskoczeniem”, - kr gi piersiowe usztywniaj klatk piersiow w czasie lotu, - zredukowane i zrośni te kr gi ogonowe = pygostyl , b d ce oparciem dla sterówek,  rozwój grzebienia na mostku, b d cego przyczepem mi śni piersiowych, poruszaj cych skrzydłami,  żebra: (mostkowe i rzekome) - składaj si z dwóch cz ści poł czonych ze sob ruchomo (znaczenie przy oddychaniuĘ, - posiadaj haczykowate, zachodz ce na siebie wyrostki (usztywnienie klatki piersiowejĘ,  redukcja kości palców kończyny przedniej (przekształcenie w skrzydłaĘ,  pas barkowy: - obecność masywnej kości kruczej, daj cej skrzydłom oparcie na mostku, - zrośni cie obojczyków w widełki (cienkie i elastyczne, utrzymuj odpowiedni odległość mi dzy kościami kruczymiĘ, - silnie wykształcona, szablasta łopatka  miednica: - otwarta (nie tworzy obr czyĘ, zbudowana z kości: biodrowej, kulszowej i łonowej – przystosowanie do składania dużych jaj  kończyna przednia: 3 palce, kości śródr cza zrośni te w jedn całość  kończyna tylna: kość skokowa (zrośni te kości śródstopia i st puĘ Układ pokarmowy i wydalniczy:  wyst powanie żoł dka mi śniowego i wola (utrzymanie środka ci żkościĘ,  brak okr żnicy, jelita prostego oraz p cherza moczowego (zmniejszenie ci żaru ciałaĘ,  funkcje brakuj cych odcinków pełni kloaka (wydalanie kałomoczuĘ, Układ oddechowy:  płuca (właściwy narz d oddechowyĘ małe, pozbawione opłucnej,  worki powietrzne (p cherze wypełnione powietrzemĘ otulaj narz dy i chroni je przed utrat ciepła – reguluj temperatur ciała, zmniejszaj ci żar ciała, amortyzuj uderzenie ptaka o wod ,  różne mechanizmy oddychania podczas spoczynku i podczas lotu.
RODZśJE ŻOTU PTśKÓW
Ptaki posiadaj zdolność lotu ze wzgl du na silny rozwój narz du równowagi. Lot ptaków może być bardzo różny, dlatego wyróżniono kilka jego typów:  lot czynny zwykły – miarowe, silne poruszanie skrzydłami- poruszanie do przodu (u wi kszości ptakówĘ,  lot furkocz cy – szybkie poruszanie skrzydłami, ok. 50 uderzeń/s – poruszanie do przodu, pionowo w gór , oraz do tyłu (kolibryĘ,  lot trzepocz cy – odmiana lotu furkocz cego – chwilowe zawisanie w powietrzu przy wolniejszym poruszaniu skrzydłami (pustułkiĘ,  lot szybowcowy bierny – bez poruszania skrzydłami, wykorzystanie pr dów powietrza (s py, orły, bociany),  lot lizgowy bierny – odbywa si dzi ki nabranej poprzednio szybkości (kaczki, jaskółkiĘ
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 496,33 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!