ikona pliku odt

1. „Przeciwdziałanie pylicy w środowisku pracy” notatki

„Przeciwdziałanie pylicy w środowisku pracy”


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29.58 kB.Wstęp
Środowisko pracy jest miejscem, w którym mogą występować różnorodne czynniki szkodliwe. Styczność z nimi może stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia pracowników
i skutkować określonymi patologiami.
Z danych GUS o zatrudnionych w warunkach zagrożenia w 2009 r. wynika że, spośród czynników związanych ze środowiskiem pracy największe zagrożenie stanowił hałas, na który eksponowanych było 206,6 tys. osób (52,1% osobozagrożeń związanych ze środowiskiem pracy),drugie miejsce zajmują
pyły przemysłowe
– 79,5 tys. osób (19,1% osobozagrożeń związanych ze środowiskiem pracy).
Emisja zanieczyszczeń pyłowych towarzyszy większości procesów technologicznych.
Do najbardziej pyłotwórczych procesów należą procesy: kruszenia, mielenia, przesiewania surowców, transportowe, mieszania, a także wydobycie surowców.
Najbardziej szkodliwe pyły wysokodyspersyjne w dużych stężeniach powstają w trakcie procesów ostrzenia, szlifowania i polerowania.
Główną drogą przedostawania się pyłów do organizmu człowieka jest układ oddechowy. Działanie pyłów na organizm ludzki może być przyczyną mechanicznego uszkodzenia błon śluzowych, choroby uczuleniowej, pylicy płuc, a także choroby nowotworowej.
Dlatego rozpoznanie tych czynników i zrozumienie ich wpływu na organizm ludzki jest niezbędne w celu ochrony pracowników przed potencjalnym zagrożeniem.
I. Charakterystyka pyłu przemysłowego
Pył przemysłowy jest to aerozol, którego fazę rozproszoną stanowią cząstki stałe (ziarna) o średnicy ziaren do 100 µm, powstałe w wyniku spalania paliw kopalnych i in. procesów produkcyjnych. Wytwarzanie pyłu w przemyśle może odbywać się na drodze dezintegracji lub kondensacji.
Pyły dezintegracyjne
powstają w wyniku rozdrobnienia ciał stałych (kruszenie, mielenie, szlifowanie), przy czym rozdrobnione cząsteczki stałe przedostające się do powietrza mają niejednakowe rozmiary, z tego względu taki aerozol nazywamy
polidyspersyjnym.
Pyły kondensacyjne
powstają na drodze skraplania, zestalania się par metali albo innych związków. Aerozole kondensacyjne mają na ogół regularne cząstki o zbliżonych wymiarach, stąd też taki układ nazywamy
monodyspersyjnym.
II. Podział
pyłu pod względem działania biologicznego na organizm ludzki
1. Pyły o działaniu zwłókniającym
(pylicotwórczym), pyły pochodzenia mineralnego, zawierające wolną krystaliczną krzemionkę, której cząstki, po wniknięciu do układu oddechowego, mogą powodować silny rozrost tkanki łącznej w płucach, prowadzący do pylicy krzemowej. Rozwój choroby trwa kilka do kilkunastu lat. Do tych pyłów zalicza się również pyły niektórych krzemianów: azbestu, kaolinu, talku a także krzemionki bezpostaciowej.
W zależności od zmian w organizmie wyróżniamy pylice:
-
kolagenową, wywołaną działaniem pyłów zwłókniających, gdzie rozwój włókien kolagenowych następuje w tkance płucnej, uszkadzając strukturę pęcherzyków płuc (pył krzemowy, azbestu, aluminium)
-
krzemową, ogniskowe lub rozległe włóknienie tkanki płucnej o charak. Kolagenowym, będące skutkiem wdychania pyłu krzemionki krystalicznej SiCO₂ zawartej w minerałach takich jak: granit, piaskowiec, krzemień, łupek, skaleń.
-
węglowa
,
pylica górników kopalni węgla, powstaje w następstwie wdychania pyłu kopalnianego i charakteryzuje się ogniskowym włóknieniem tkanki płucnej z przewagą postaci guzkowatej. Głównym składnikiem pyły kopalnianego jest pył węglowy zawierający od 2 do 10% krzemionki, glinokrzemianów oraz siarkę, Be, Se, Cu, CO
2.
Pyły o działaniu drażniącym
,

należą do nich pyły pochodzące z nierozpuszczalnych ciał stałych, które po wniknięciu do płuc zostają zatrzymane na błonach śluzowych wyściełających drogi oddechowe, wywołując nieżyty i nieswoiste choroby układu oddechowego. Należą do nich pyły nie zawierające wolnej krzemionki, np. korundu, szkła, żelaza, węgla.
3
.
Pyły alergizujące
, są to głównie pyły pochodzenia organicznego (bawełny, lnu, konopi, tytoniu, zboża, jedwabiu, sierści itp.) oraz pyły pochodzenia chemicznego (leki, tworzywa sztuczne, itp.). Pyły te, po wniknięciu do układu oddechowego, mogą powodować różnego rodzaju choroby o podłożu uczuleniowym: dychawicę oskrzelową, odczyny skórne, nieżyty dróg oddechowych.
4
.
Pyły o działaniu toksycznym (trującym),
są to głównie pyły związków toksycznych, które mogą być rozpuszczane w płynach ustrojowych. Zatrucie następuje przede wszystkim na skutek wdychania aerozoli pyłów powstających podczas produkcji. Do tej grupy należą pyły związków berylu, ołowiu, manganu, arsenu i wielu innych.
5
.
Pyły radioaktywne,
grupa ta obejmuje pyły zawierające pierwiastki promieniotwórcze. Działanie tych pyłów zależy od emitowanego promieniowania.
6.
Pyły o działaniu rakotwórczym –
to przede wszystkim pyły azbestu (aktynolitu, amozytu, antofilitu, chryzotylu, krokidolitu, tremolitu), talku zawierającego włókna azbestu, pyły drewna twardego (dębu, buka), pyły skór (produkcja i naprawa obuwia).
7.
Pyły o działaniu wybuchowym
– do takich substancji należą np. niektóre produkty spożywcze (mąka, mleko w proszku, cukier puder, zmielona kawa, koncentraty spożywcze itp.), sproszkowane metale (aluminium, cynk i ich stopy), paliwa (pył węglowy i drzewny), niektóre zanieczyszczenia (kurz, pyły w elewatorach, włókna w przędzalniach) i wiele innych. Typowe obiekty zagrożone wybuchami to: chodniki w kopalniach, przewody transportu pneumatycznego, młyny, silosy, suszarnie i instalacje wyciągowe.
III. Źródła emisji pyłów
Źródłami pyłów występujących w środowisku pracy jest najczęściej:

- Pylenie powstające podczas wytwarzania produktów i przemieszczania materiałów
wykorzystywanych w procesie technologicznym, gdzie pył jest produktem, materiałem lub składnikiem produktu lub materiału (np.
rozdrabnianie, mieszanie, dozowanie, transport za pomocą różnych przenośników).
-

Pylenie
powstające w wyniku stosowania materiałów pylistych w procesach technologicznych, gdzie pył jest czynnikiem roboczym (np. malowanie natryskowe, metalizacja, ochrona roślin, grafitowanie, talkowanie).
-

Pylenie
powstające jako uboczny skutek procesów technologicznych (np. skrawanie materiałów kruchych, szlifowanie, polerowanie, spawanie i cięcie, spalanie).
-
Pylenie bezpośrednio nie związane z procesami technologicznymi (np. zanieczyszczenie atmosfery).
-
Pylenie wtórne (np. pyły zalegające powierzchnie maszyn i urządzeń, konstrukcji nośnych).
IV. Środki
i sposoby ochrony zbiorowej i indywidualnej przed pyłami
Rozprzestrzenianie się emitowanych na stanowiskach pracy zanieczyszczeń można ograniczać wykorzystując różne typy środków ochrony zbiorowej przed zapyleniem, których stosowanie, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, jest priorytetowe w stosunku do stosowania środków ochrony indywidualnej.
Środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem obejmują systemy wentylacji mechanicznej ogólnej oraz instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej miejscowej wyposażone
w filtry powietrza.
Gdy niezbędne jest stworzenie w pomieszczeniu mikroklimatu spełniającego w sposób ciągły określone wymagania niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych, musi być zastosowana klimatyzacja, uwzględniająca nie tylko zapewnienie odpowiednich ilości powietrza, lecz również wymaganej jego jakości (czystości, wilgotności, temperatury itp.).
Celem wentylacji, polegającej na ciągłej lub okresowej wymianie powietrza w pomieszczeniach, jest:
-
poprawa stanu i składu powietrza na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami higienicznymi (ochrona zdrowia człowieka) i t
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29.58 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!